És urgent evitar la pèrdua estructural d´ocupació en el sector d´Hosteleria


Es urgente evitar la pérdida estructural de empleo en el sector de Hostelería.


La pandèmia ha impactat durament en l'ocupació del sector Hostaleria, fins al punt que al març de 2021 solament estan treballant la meitat de persones que venien fent-lo durant aquest període al 2019. No obstant això, els ERTO impulsats des del diàleg social han permès que, de moment, almenys un 50 % d'aquest impacte sigui conjuntural. Per evitar que aquest impacte en l'ocupació es consolidi com a estructural resulta fonamental prorrogar les mesures vigents més enllà del 31 de maig, activar la negociació col·lectiva i implementar mesures a mig termini, en forma d'instruments de flexibilitat interna, programes de recualificació i revisió de la legislació sobre relació laboral fixa discontínua.

Per a més informació veure nota adjunta. Inclou dades de l'evolució de l'afiliació mitjana mensual a la Seguretat Social en Hostaleria i els Convenis Col·lectius provincials segons any de vigència.

- - - - - - -

La pandemia ha impactado duramente en el empleo del sector Hostelero, hasta el punto de que en Marzo de 2021 solo esta?n trabajando la mitad de personas que veni?an hacie?ndolo durante ese periodo en 2019. No obstante, los ERTEs impulsados desde el dia?logo social han permitido que, por el momento, al menos un 50% de ese impacto sea coyuntural. Para evitar que este impacto en el empleo se consolide como estructural resulta fundamental prorrogar las medidas vigentes ma?s alla? del 31 de Mayo, activar la negociacio?n colectiva e implementar medidas a medio plazo, en forma de instrumentos de flexibilidad interna, programas de recualificacio?n y revisio?n de la legislacio?n sobre relacio?n laboral fija discontinua.

 

CCOO Servicios