Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Lleida


camarera y camarero en la barra de un café

Publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria d’hostaleria i turisme de Lleida per al període 1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2023 (codi de conveni núm. 25100025012013).


Entrada en vigor
Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de juliol de 2021, amb independència, per tant, de la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Durada
La durada serà de dos anys: des del dia 1 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juny del 2023, excepte pel que es refereix a aquelles clàusules per a les quals s’estableixi una vigència i durada diferents. 

 

Veure ANTERIORS:

banner afiliaci�n