Conveni col·lectiu del sector del comerç al detall d'òptiques de les comarques de Lleida


gafas, óptica

Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPL) el text del Conveni col·lectiudel sector del comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida, per als anys 2021 i 2022 (codi deconveni núm. 25000865012001).


Aquest Conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPLL de Lleida, i la seva durada serà de 2 anys, es a dir, de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, sens perjudici del que estableix la disposició addicional primera.

Aquest Conveni, es prorroga pel mateix temps pel qual ara es subscriu, tret que no sigui denunciat abans del seu venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues, amb un mes abans que finalitzi la seva vigència i per comunicació escrita a l’altra part. Un cop denunciat el present conveni seguirà aplicant-se en règim d’ultraactivitat fins a la signatura del nou conveni col·lectiu del sector de comerç d’òptica al detall de Lleida i la seva província.

 

Veure ANTERIORS:

banner afiliaci�n