Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona


caja registradora de un comercio

Publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona el text del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona, per als anys 2021 - 2022 (codi de conveni núm. 17000035011994)


Independentment de la data de publicació en el Diari Oficial aquest Conveni tindrà vigència des del dia següent a la signatura del text articulat del mateix. La duració del mateix, serà des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022. Les condicions econòmiques pactades en el present Conveni tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener del 2021.

Publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona de data 9 de maig de 2022 (codi de conveni núm. 17000035011994).

 

Veure ANTERIORS:

banner afiliaci�n