Formació

MIFID II: CNMV publica la guia técnica


CNMV ha publicat la Guia Tècnica definitiva sobre la formació de MifidII que recull bastants de les propostes presentades per CCOO en el període d'al.legacions, tals com:

-Que es pugui convalidar la formació rebuda en l'obtenció de titulacions universitàries de grau i postgrau que versin sobre aquestes matèries.

-Que es pugui convalidar la formació interna ja rebuda i impartida per les entitats.

-Que es moduli la formació i que solament sigui necessari realitzar formació que completi el temari establert per les Directrius.

-Que les pròpies entitats puguin ser formadores i puguin acreditar sense necessitat de recórrer a formadores externes i/o certificadores externes.

-Que es requereixi a les entitats que posin a disposició del personal rellevant el temps i els mitjans necessaris per adquirir els coneixements i competències.

No obstant això ha obviat aspectes fonamentals que també havíem plantejat CCOO i que no han estat recollits en la guia:

-No ha tingut en compte que es valori l'experiència dels anys treballats com a bancaris i bancàries exercint funcions comercials, a l'efecte de convalidar determinats aspectes del temari.

-No ha entrat a fer valoracions pel que fa a establir compensacions per les hores d'autoestudio que requereix aquesta formació.

-No contempla la participació de la Representació Laboral en l'òrgan d'administració o comissió que es crea a les entitats financeres.

-No diu que la responsabilitat davant tercers ha de recaure en les entitats i no en les persones de la plantilla.

CCOO requerirem a les entitats financeres que facin ús de la flexibilitat que els permet la Guia Tècnica i modifiquin la seva política formativa pel que fa a MIFID II i per a això els instem a que:

1.Es paralitzi la formació en aquelles entitats on s'havia optat pel model estricte de formació íntegra externa amb examen de certificació a través de EFPA o CFA o similar.

2.Es substitueixi el model formatiu integral pel model formatiu modular.

3.Es doni participació a la RLT en la Comissió MIFID II (o si escau, òrgan d'administració), ja que es tracta d'una comissió de formació.

4.Es reconegui que aquesta formació té caràcter obligatori per al personal rellevant i, per tant, tal i com estableix el Considerant 79 de la Directiva MIFID II i disposa la pròpia Guia Tècnica, les entitats donin el temps i els mitjans necessaris per a la seva realització. I això vol dir que la formació i preparació de proves es realitzi dins l?horari de treball i, si això no és possible, es donin les compensacions adequades.

A més de tot això CCOO requerim a les entitats financeres a que:

-Elaborin plans de contingència per adaptar els llocs de treball i competències perquè no es puguin aplicar "mesures objectives"traumàtiques.

-Subscriguin segurs de responsabilitat civil que emparin a les persones de la plantilla davant possibles demandes o reclamacions.

-Es revisin els codis de conducta de les entitats, amb la participació de la representació laboral, incorporant principis de la deontologia de la professió i la protecció de l'objecció de consciència.

CCOO emplacem a les entitats perquè s'acabi amb el despropòsit en què s'està convertint aquest tema per a les bancàries i els bancaris i que la formació es circumscrigui a l'adquisició dels coneixements necessaris sense exigències més enllà de l'establert per la guia tècnica.

Així mateix estarem enfront d'aquelles empreses que no garanteixin la empleabilidad de les persones i de les que pretenguin descarregar tota la responsabilitat sobre les plantilles.