Signat el pre-acord del Conveni Col•lectiu d'Empleats de Notaries de Catalunya


Després de llargues negociacions, el 2 de maig de 2005 les representacions de COMFIA-CCOO i FES-UGT hem arribat a un pre-acord amb la Patronal, per a la signatura del 1r Conveni Col•lectiu d'Empleats de Notàries de Catalunya.


pdf
print
pmail
Aquest Conveni regularà a partir de la seva signatura definitiva les relacions dels treballadors de Notàries amb els seus Notaris.

L'aplicació seria amb efectes de l’1-1-2005 fins al 31-12-2006. En ell es recull:

- Taules salarials segons categories

- Complement Salarial Garantit, en els casos que la retribució estigui per sobre de les taules aprovades

- 31 dies naturals de vacances anuals

- Creació del Complement per documents, per a aquells que no tinguin Complement Personal Garantit, (i per a aquests en cas que la seva retribució sigui inferior a la que li correspondria)

- Concreció del preu de les Hores Extres

- Millora de les prestacions per IT

- Inclusió de clàusules de no discriminació

La signatura definitiva es produirà esperem en un termini breu de temps.

La nostra opinió és positiva, atès que contribueix a regular un sector que en aquests moments mancava d'una referència valida i obre la porta a millores en posteriors negociacions.

Seguirem informant.

COMFIA-CCOO i FES-UGT