Acord sobre ciberdrets sindicals en *Hayes *Lemmerz Ds


L'empresa dotarà al Comitè d'Empresa i a les Seccions Sindicals amb representació en el Comitè d'una adreça de correu electrònic amb la finalitat de facilitar la difusió d'aquells assumptes que puguin interessar als seus afiliats i als treballadors en general.


pdf
print
pmail
CIBERDRETS SINDICALS

A fi d'actualitzar els mitjans d'informació sindical, adaptant-los a les noves tecnologies, l'empresa dotarà al Comitè d'Empresa i a les Seccions Sindicals amb representació en el Comitè d'una adreça de correu electrònic amb la finalitat de facilitar la difusió d'aquells assumptes que puguin interessar als seus afiliats i als treballadors en general.

Els representants dels treballadors seran responsables del contingut dels seus enviaments i del bon ús del compte de correu electrònic. En cap cas la seva utilització podrà donar lloc a una pràctica que pugui suposar mala fe contractual o abús de dret.

L'empresa facilitarà als representants dels treballadors els mitjans tècnics necessaris per a garantir l'ús i l'accés a la informació generada per l'empresa a través d'intranet.

Els treballadors podran fer ús del seu compte de correu particular per a comunicar-se amb la seva Secció Sindical i/o amb els representants legals dels treballadors.

El contingut dels missatges enviats o rebuts pel comitè d'Empresa i les Seccions Sindicals està protegit per les lleis que emparen el secret de les comunicacions.