Ja tenim Conveni de Comerç del Metall de Barcelona! (2016-2017)El 28 de setembre CCOO va signar el Conveni del Comerç del Metall de Barcelona i província segons els acords arribats el passat 20 juliol i un cop ratificada la seva signatura per l?assemblea de delegats i delegades del sector.

El Conveni del Comerç del Metall signat consisteix amb els següents punts que destaquem:

*      Durada: 2 anys (2016-2017)

*      Ultractivitat:  manteniment  del  conveni,  un cop denunciat, fins a arribar nou acord.

*      Increment salarial sobre tots els conceptes: 1,4% per a l'any 2016 i 1,6% per a l'any 2017.

*      Acumulació de lactància: 14 dies laborables

*      Millora dels redactats que regulen: resolució extrajudicial de conflictes, comissió paritària, dietes, llicències no  retribuïdes, protocol en situació d'assetjament sexual i drets sindicals.

Des de CCOO també valorem positivament que es mantingui l'actual redactat del conveni ja que la patronal ha defensat al llarg de tota la negociació propostes com la creació d'una borsa horària (flexibilitat), facilitar la compensació i absorció, retallar els complements salarials en situació d'incapacitat temporal, etc.

CCOO valorem positivament que el conveni col·lectiu serveixi per guanyar poder adquisitiu i  que les parts hàgim convingut que el conveni ha de tenir continuïtat, en contra del que la reforma laboral del 2012 preveu que fa a la pèrdua de vigència dels convenis.

- - - - - -

El 28 de setiembre CCOO firmó el Convenio del Comercio del Metal de Barcelona i provincia según los acuerdos alcanzados el pasado 20 de julio y una vez ratificada su firma por la asamblea de delegados y delegadas del sector.

El Convenio del Comercio del Metal firmado consiste con los siguientes puntos que destacamos:

*      Duración: 2 años (2016-2017)

*      Ultractividad: mantenimiento del  convenio, una vez denunciado, hasta alcanzar nuevo acuerdo.

*      Incremento salarial sobre todos los conceptos: 1,4% para el año 2016 y 1,6% para el año 2017.

*      Acumulación de lactancia: 14 días laborables

*      Mejora de los redactados que regulan: resolución  extrajudicial  de  conflictos, comisión paritaria, dietas, licencias no retribuidas, protocolo en situación de acoso sexualy derechos sindicales.

Desde CCOO también valoramos positivamente que   se   mantenga   el   actual   redactado   del convenio ya que la patronal ha defendido a lo largo de toda la negociación propuestas como la creación de una bolsa horaria (flexibilidad), facilitar la compensación y absorción, recortar los complementos salariales en situación de Incapacidad Temporal, etc.

CCOO valoramos  positivamente  que  el  convenio colectivo sirva para ganar poder adquisitivo y que las partes hayamos convenido que el convenio ha de tener continuidad, en contra de lo que la reforma laboral del 2012 contempla respecto a la pérdida de vigencia de los convenios.