Anys 2005 - 2006

I Conveni Col·lectiu Notaries de Catalunya


"...podem valorar que aquest primer conveni regula una base prou sòlida, i que obre noves expectatives de negociació com per avançar en noves millores."
Introducció al Conveni - pàg.3