´´Black Friday´´: Les condicions de treball i els nostres drets no es rebaixen


El 22 de novembre del 2022, la patronal del comerç del tèxtil de Barcelona ha presentat la seva oferta per rebaixar les condicions de treball aprofitant que és la “Black Week”.

- - - - - -

“Black Friday”: Las condiciones de trabajo y nuestros derechos no se rebajan

El 22 de noviembre de 2022, la patronal del comercio del textil de Barcelona ha presentado su oferta para rebajar las condiciones de trabajo aprovechando que es la “Black Week”.


 

La “Black Reality” del Comerç per Nadal de les persones treballadores del sector és l'abús de la contractació a temps parcial, les càrregues de treball extremes, les prolongacions de jornada, les modificacions horàries, els períodes sense descans, etc.

Aquesta realitat negra se suma a la situació del conveni del comerç tèxtil de Barcelona, ??que està bloquejat, amb salaris congelats en una situació de pujada generalitzada de preus. Una situació que ens porta a impulsar mobilitzacions al desembre i al gener.

A més, la patronal del comerç tèxtil pretén precaritzar encara més les condicions de treball, proposant retallar els complements a càrrec de les empreses en situació d'incapacitat temporal, és a dir, retallar salari en situació de baixa per malaltia.

Des de CCOO hem advertit que aquest no és el camí, i per això proposem:

 • Un convenio colectivo que garantice una subida salarial digna con garantía del poder adquisitivo de los salarios.
 • Eliminación de los niveles retributivos más bajos.
 • Regulación del trabajo en domingos y festivos de apertura autorizada.
 • Mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar incorporando nuevas licencias retribuidas.
 • Mejora del trabajo a tiempo parcial.
 • Regulación de nuevos derechos laborales como el registro de la jornada, igualdad y teletrabajo.

La propera reunió de conveni serà el proper 15 de desembre de 2022.

Salari o conflicte!

Continuarem informant!

 

“Black Friday”: Las condiciones de trabajo y nuestros derechos no se rebajan

El 22 de noviembre de 2022, la patronal del comercio del textil de Barcelona ha presentado su oferta para rebajar las condiciones de trabajo aprovechando que es la “Black Week”.

La “Black Reality” del Comercio en Navidad de las personas trabajadoras del sector es el abuso de la contratación a tiempo parcial, las cargas de trabajo extremas, las prolongaciones de jornada, las modificaciones horarias, los periodos sin descanso, etc.

Esta negra realidad se suma a la situación del convenio del comercio textil de Barcelona, que está bloqueado, con salarios congelados en una situación de subida generalizada de precios. Una situación que nos lleva a impulsar movilizaciones en diciembre y en enero.

Además, la patronal del comercio textil, pretende precarizar aún más las condiciones de trabajo, proponiendo recortar los complementos a cargo de las empresas en situación de incapacidad temporal, es decir, recortar salario en situación de baja por enfermedad.

Desde CCOO hemos advertido que ese no es el camino, y por eso proponemos:

 • Un convenio colectivo que garantice una subida salarial digna con garantía del poder adquisitivo de los salarios.
 • Eliminación de los niveles retributivos más bajos.
 • Regulación del trabajo en domingos y festivos de apertura autorizada.
 • Mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar incorporando nuevas licencias retribuidas.
 • Mejora del trabajo a tiempo parcial.
 • Regulación de nuevos derechos laborales como el registro de la jornada, igualdad y teletrabajo.

La próxima reunión de convenio será el próximo15 de diciembre de 2022.

¡Salario o conflicto!

¡Seguiremos informando!