Conveni d´Enginyeria - comunicat núm.11

TECNIBÈRIA DESENVOLUPA LA SEVA PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL


A la reunió de la mesa negociadora celebrada el 2 de novembre, TECNIBERIA va desenvolupar la seva proposta sobre els criteris mínims d'accés/promoció, tasques, funcions i funcions principals de cada lloc de treball, sense modificar les categories i nivells salarials de la seva proposta inicial.


Per CCOO cal que TECNIBERIA modifiqui la seva proposta de partida per poder entreveure la possibilitat d'arribar a acords en aquesta matèria.

 

Les propostes traslladades per TECNIBERIA van consistir en:

Cada grup professional es determina per la titulació requerida i/o pels elements definitoris següents que conformen l'aptitud professional.

 

1. Coneixements: Entès com el conjunt de coneixements tècnics, experiències i habilitats requerides per a un exercici normal de les funcions del lloc de treball, amb independència de la seva forma d'adquisició.

2. Iniciativa/autonomia: Entesa com la necessària per identificar, definir i cercar solucions als problemes que, habitualment, s'han d'abordar i resoldre en l'exercici de les funcions del lloc de treball.

3. Complexitat: Referida al grau de dificultat dels problemes s'hagin d'abordar i resoldre en l'exercici de les funcions del lloc de treball.

4. Responsabilitat: Referida a l'assumpció de les conseqüències de la presa de decisions i de l'emprenedoria d'accions, necessàries per a l'exercici de les funcions del lloc de treball.

 

Es descriuen els grups professionals, i es relacionen i defineixen per a cadascun:

1. Criteris mínims d'accés/promoció.

2. Llocs de treball i el nivell retributiu corresponent, definit a l'annex de les taules salarials.

3. Principals funcions, tasques i altres elements definitoris de cada lloc de treball.

 

Els grups i llocs professionals proposats són:

 

GRUP PROFESSIONAL I: Estar en possessió d'un grau universitari, màster o doctorat, o de titulació universitària anterior al sistema de graus universitaris (titulacions universitàries d'enginyeria, arquitectura, llicenciatura, diplomatura, titulacions de 1r, 2n i 3r cicle universitari), i que la relació laboral amb l'empresa es concerti amb motiu de la titulació universitària esmentada per exercir les funcions específiques per a les quals la titulació l'habilita.

 

1. Personal Tècnic: Titulat o Titulada Superior (Nivell Salarial 1) i Titulat o Titulada Mitjà/a o Graduat/ada Universitari/ària (Nivell Salarial 2).

2. Personal Administratiu: Titulat o Titulada Superior (Nivell Salarial 1) i Titulat o Titulada Mitjà/a o Graduat/ada Universitari/ària (Nivell Salarial 2).

 

GRUP PROFESSIONAL II: Coneixements singulars de les funcions, tasques i operacions, amb un nivell de formació nivell mitjà (Batxiller, formació professional grau mitjà o superior) o coneixements equivalents equiparats per l'empresa quan estigui completada amb una experiència dilatada a la seva professió.

 

1. Personal Tècnic: Tècnic o Tècnica de Càlcul o disseny (Nivell Salarial 3), Programador/a informàtic/a (Nivell Salarial 3), Delineant projectista (Nivell Salarial 4).

2. Personal Administratiu: Cap o Cap Administratiu/iva (Nivell Salarial 4)

 

GRUP PROFESSIONAL III: Coneixements singulars de les funcions, tasques i operacions, amb un nivell de formació nivell mitjà (Batxiller, formació professional grau mitjà o superior) o amb experiència dilatada al lloc de treball

 

1. Personal Tècnic: Delineant (Nivell Salarial 5), Tècnic o Tècnica de 1a (Nivell Salarial 5), Tècnic o Tècnica modelador BIM (Nivell Salarial 5), Tècnic o Tècnica Informàtic/a (Nivell Salarial 5), Delineant 2a (Nivell Salarial 6), Tècnic o Tècnica de 2a (Nivell Salarial 6).

2. Personal Administratiu: Oficial 1a Administratiu/iva (Nivell Salarial 5), Traductor/a i intèrpret d'un o més idiomes estrangers (Nivell Salarial 5), Oficial 2a Administratiu/iva (Nivell Salarial 6).

3. Personal de Serveis diversos generals: Conserge (Nivell Salarial 6)

 

GRUP PROFESSIONAL IV: Formació professional grau bàsic, mitjà o superior o coneixements apropiats a les comeses exercides

 

1. Personal Tècnic: Tècnic o Tècnica de 3a (Nivell Salarial 7), Vigilant d'Obra (Nivell Salarial 7), Auxiliar Tècnic/a (Nivell Salarial 8).

2. Personal Administratiu: Auxiliar Administratiu/iva (Nivell Salarial 8), Telefonista-Recepcionista (Nivell Salarial 8).

3. Personal de Serveis diversos generals: Oficial 1a d'Oficis Varis (Nivell Salarial 7), Vigilant de Seguretat (Nivell Salarial 7), Ordenança (Nivell Salarial 8), Personal de neteja (Nivell Salarial 8), Oficial 2a d'Oficis Varis ( Nivell Salarial 8), Conductor/a (Nivell Salarial 8), Peó i Ajudant d'Oficis Diversos (Nivell Salarial 9).

 

Per a CCOO, tenint en compte que TECNIBERIA no ha variat el fons de la seva proposta, reiterem el mateix que a l'inici de la negociació, continuen sent inassumibles els canvis que la patronal d'enginyeries planteja per a la nova classificació professional, ja que precaritzarien les treballadores i treballadors del sector. Exemple d'això és l'eliminació de categories professionals com la d'analista, la baixada de categories a nivells salarials inferiors o adscriure els graus universitaris al nivell salarial inferior del grup professional I (nivell II, diplomats actuals).

 

Una altra de les qüestions que es van tractar van ser la vigència del nou conveni i el teletreball. Per a CCOO, el proper conveni ha de tenir una vigència de diversos anys i contemplar avenços en diverses matèries troncals, com són la classificació professional, taules salarials, el teletreball, preu del quilometratge i dieta, permisos retribuïts, etc. Respecte al teletreball, es traslladarà una nova proposta perquè sigui tractada a la propera reunió de la comissió negociadora.

 

A la propera reunió, que se celebrarà el dia 18 de novembre, es tractaran les propostes en matèria salarial, com són els increments salarials, quilometratge, dietes, així com sobre la nova proposta de la part social sobre el treball a distància.

 

Si necessiteu ampliar informació o necessiteu algun aclariment sobre les negociacions del XX Conveni Nacional d'Empreses d'Enginyeries i Oficines d'Estudis Tècnics no dubteu a posar-vos en contacte amb la delegada o delegat de CCOO al vostre centre de treball o escriure a aquesta adreça de correu electrònic.

Seguirem informant.

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/