Imagen afiliaciónArchivado en Campañas, Elecciones sindicales

UGT perd els papers i embogeix amb mentides

CCOO vol unes eleccions sindicals sense joc brut a l´Hotel Majestic

Que el sindicalisme és un espai competitiu no és res de nou. Quan hi ha disputa electoral pot pujar la tensió, però per a CCOO, el que passa a l'Hotel Majestic no és raonable. S'ha entrat en dinàmiques de bloqueig per impedir el desenvolupament del procés electoral i s'inicien dinàmiques de comunicació plenes de falsedats (o inexactituds que diria Feijoó) per part d'un sindicat que vol, sí o sí, fer-se present a l'hotel a qualsevol preu .

- - - - - -

UGT pierde los papeles y enloquece con mentiras

CCOO quiere unas elecciones sindicales sin juego sucio en el Hotel Majestic

Que el sindicalismo es un espacio competitivo no es nada nuevo. Cuando hay disputa electoral puede subir la tensión, pero para CCOO, lo que sucede en el Hotel Majestic no es razonable. Se ha entrado en dinámicas de bloqueo para impedir el desarrollo del proceso electoral y se inician dinámicas de comunicación llenas de falsedades (o inexactitudes que diría Feijoó) por parte de un sindicato que quiere, sí o sí, hacerse presente en el Hotel a cualquier precio.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

Les persones treballadores de l'Hotel Majestic fa dècades que estan organitzades sindicalment, fet que ha redundat en millors condicions de treball recollides en un dels millors convenis d'empresa del país dins del sector d'hostaleria, impulsat i negociat per una representació sindical, íntegrament de CCOO .

En aquest context, a causa d'un treball constant, la representació de CCOO a l'Hotel Majestic compta amb un suport massiu de les persones treballadores de l'Hotel mitjançant la seva afiliació, el més important compromís i reconeixement que es pot rebre com a sindicat.

Convé no oblidar tampoc el compromís solidari que les persones organitzades a CCOO a l'Hotel Majestic tenen amb el Sector d'Hostaleria, perquè al marge de les seves funcions a l'Hotel, vertebren i representen el Sector d'Hostaleria a nivell de Catalunya a CCOO. pilar a l'assessorament i atenent totes les problemàtiques que es donen en un sector tan complex i amb tant factor humà com el nostre.

En aquest context, tornem a incidir, podem admetre la competència, en faltaria més, però el que no podem tolerar és l'espectacle lamentable de desinformació i toxicitat que s'està produint al voltant del procés electoral, intentant generar confusió i por, amb l'única finalitat de aconseguir representació al comitè d'empresa sobre la base de crear polèmica i soroll, i no sobre una proposta sindical, que bé saben que no es pot atacar, pel que ja s'ha exposat, i menys per una UGT que sovint acaba signant en solitari pitjors condicions al conveni sectorial interprovincial.

Volem que la plantilla de l'Hotel Majestic pugui exercir el seu dret democràtic a triar els seus representants sindicals amb normalitat el proper 31 de juliol. La plantilla no es mereix aquest lamentable espectacle públic davant de les portes de l'empresa que està organitzant una UGT que només persegueix obstruir i guanyar temps davant la seva impotència per no poder concórrer a les eleccions per falta de candidats sota les seves sigles. Aquesta és la raó de tanta impugnació al procés i de fer servir l'acomiadament de “potencials candidats” sense informar realment del motiu d'aquests acomiadaments i que la UGT només comptava amb un treballador i oblidant oportunament els tres treballadors de CCOO.

Des de CCOO pensem que el sindicalisme no s'identifica amb aquestes dinàmiques hostils i conflictives, sinó amb valors col·laboratius, d'il·lusió, i de progrés conjunt, per això confiem a recuperar aviat la normalitat i el seny, i que tornem a la lògica que ha fet de CCOO a l'Hotel Majestic una referència sindical: la reeixida defensa i promoció dels drets i interessos de les persones treballadores de l'Hotel.

- - - - - -

CCOO quiere unas elecciones sindicales sin juego sucio en el Hotel Majestic

Que el sindicalismo es un espacio competitivo no es nada nuevo. Cuando hay disputa electoral puede subir la tensión, pero para CCOO, lo que sucede en el Hotel Majestic no es razonable. Se ha entrado en dinámicas de bloqueo para impedir el desarrollo del proceso electoral y se inician dinámicas de comunicación llenas de falsedades (o inexactitudes que diría Feijoó) por parte de un sindicato que quiere, sí o sí, hacerse presente en el Hotel a cualquier precio.

Las personas trabajadoras del Hotel Majestic hace décadas que están organizadas sindicalmente, lo que ha redundado en mejores condiciones de trabajo recogidas en uno de los mejores convenios de empresa del país dentro del sector de hostelería, impulsado y negociado por una representación sindical, íntegramente de CCOO.

En este contexto, debido a un trabajo constante, la representación de CCOO en el Hotel Majestic cuenta con un soporte masivo de las personas trabajadoras del Hotel mediante su afiliación, el más importante compromiso y reconocimiento que se puede recibir como sindicato.

Conviene no olvidar tampoco el compromiso solidario que las personas organizadas en CCOO en el Hotel Majestic tienen con el Sector de Hostelería, porque al margen de sus funciones en el Hotel, vertebran y representan al Sector de Hostelería a nivel de Catalunya en CCOO, siendo un pilar en el asesoramiento y atendiendo todas las problemáticas que se dan en un sector tan complejo y con tanto factor humano como el nuestro.

En este contexto, volvemos a incidir, podemos admitir la competencia, faltaría más, pero lo que no podemos tolerar es el espectáculo lamentable de desinformación y toxicidad que se está produciendo alrededor del proceso electoral, intentando generar confusión y miedo, con el único fin de conseguir representación en el comité de empresa sobre la base de crear polémica y ruido, y no sobre una propuesta sindical, que bien saben que no se puede atacar, por lo ya expuesto, y menos por una UGT que con frecuencia acaba firmando en solitario peores condiciones en el convenio sectorial interprovincial.

Queremos que la plantilla del Hotel Majestic pueda ejercer su derecho democrático a elegir sus representantes sindicales con normalidad el próximo 31 de julio. La plantilla no se merece este lamentable espectáculo público ante las puertas de la empresa que está organizando una UGT que sólo persigue obstruir y ganar tiempo ante su impotencia por no poder concurrir a las elecciones por falta de candidatos bajo sus siglas. Esta es la razón de tanta impugnación al proceso y de utilizar el despido de “potenciales candidatos” sin informar realmente del motivo de esos despidos y de que UGT sólo contaba con un trabajador y olvidando oportunamente los tres trabajadores de CCOO.

Desde CCOO pensamos que el sindicalismo no se identifica con estas dinámicas hostiles y conflictivas, sino con valores colaborativos, de ilusión, y de progreso conjunto, por lo que confiamos en recuperar pronto la normalidad y la cordura, y que volvamos a la lógica que ha hecho de CCOO en el Hotel Majestic una referencia sindical:  la exitosa defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas trabajadoras del Hotel.

CCOO Serveis Catalunya