Imagen afiliación


Archivado en Comunicados, Empleo, ERE

ERO Banco Sabadell

CCOO vam presentar alternatives per evitar l´ERO i rebutgem parlar de recol·locacions


ERE Banco Sabadell: CCOO presenta alternativas para evitar el ERE y rechaza hablar de recolocaciones


A la reunió d'avui, i després d'haver revisat l'avanç de l'informe lliurat per l'empresa per justificar l'ERO, CCOO hem reclamat més serietat en una negociació en la qual s'està jugant amb els llocs de treball de la plantilla. A més, davant la intenció de l'empresa de presentar l'empresa de recol·locació Manpower, els hem avisat que CCOO ens neguem a tractar el tema de les recol·locacions perquè aquí no hi ha ningú a qui recol·locar. Si cal recol·locar algú, aquests són els Directius, ja que aquest Banc és, per mèrits propis, més de la plantilla que de l'alta direcció.

L'informe que ens han avançat està incomplet, hi manca contingut i és insuficient perquè puguem analitzar en profunditat les causes que al·leguen.

Tot i l'escassa informació que aporten, la documentació conté informació que reafirma la nostra postura sobre que l'ERO no està justificat i que aquí no hi sobra ningú.

I no es justifica perquè:

- Reduint la partida de "despeses de personal" via ERO no es milloren ni la ràtio d'eficiència, ni el ROE, tal com s'ha demostrat en els ERO realitzats anteriorment al sector financer.

- Està demostrat que el valor de l'acció i la valoració dels inversors tampoc millora pel fet d’emprendre un ERO.

- El sector bancari és el canalitzador de la recuperació econòmica i, gran part dels fons seran per a les empreses. Segment en el qual Banc Sabadell és líder, i si volem seguir sent-ho, tal com fixa el Pla Estratègic 2021-2023, necessitem persones que atenguin a persones, oferint la qualitat de servei que sempre ha caracteritzat a Banc Sabadell. Sense personal, difícilment es podrà fer.

Per tot això i perquè altres opcions a l'ERO són possibles, CCOO hem presentat una primera bateria de propostes basades en:

Acord de prejubilacions i jubilacions anticipades. Tenim un col·lectiu d'unes 2000 persones amb més de 55 anys que de forma voluntària se'ls pot oferir la possibilitat de sortir del Banc.

Recuperar treballs que estan externalitzats. Hem reclamat que se'ns informi de quants treballs estan actualment externalitzats, on es duen a terme, amb quines empreses i quantes persones ho fan.

Recol·locar persones en empreses del grup. Així es rebaixaria el nombre de persones afectades.

Teletreball. És una realitat. I davant el tancament d'oficines, i per no perdre capacitat de negoci en places que hem abandonat, s’ha d’oferir la possibilitat de teletreballar adscrit al centre obert més proper.

Excedències voluntàries incentivades. Una mesura d'estalvi de costos amb garantia de retorn en un termini determinat.

Reajustament salaris Alta Direcció. Si les dades són tan catastròfiques com les pinten, no estaria de més que fos aquesta Alta Direcció la que donés un primer pas, ja que els seus salaris fixos i variables si que tenen afectació.

Així, CCOO hem exigit a la Direcció que, davant d'aquesta decisió tan desencertada, respecti i compleixi amb els valors ètics dels que tant presumeix: compromís, professionalitat, empatia, no conformisme, franquesa i eficàcia. A data d’avui, no hem trobat cap d'aquests valors en aquesta negociació.

Desitgem que la Direcció del Banc entengui la transcendència de les seves accions i torni al camí del seny i respecte cap a una plantilla a la qual sempre ha elogiat en diferents comunicacions i que ho ha donat tot per aquesta Entitat.

Propera reunió, el 14 de setembre

---------

ERE Banco Sabadell: CCOO presenta alternativas para evitar el ERE y rechaza hablar de recolocaciones

En la reunión de hoy, y tras haber revisado el avance del informe entregado por la empresa para justificar el ERE, CCOO hemos reclamado más seriedad en una negociación en la que se está jugando con los puestos de trabajo de la plantilla. Además, ante la intención de la empresa de presentar la empresa de recolocación Manpower, les hemos avisado que CCOO nos negamos tratar el tema de recolocaciones porque aquí no hay nadie a quien recolocar. Si es necesario recolocar a alguien, estos son los Directivos, ya que este Banco es, por méritos propios, más de la plantilla que de la alta Dirección.

9 de septiembre de 2021. El informe está incompleto, carece de contenido y es insuficiente para que la RLT podamos analizar en profundidad las causas que alegan.

A pesar de la escasa información que aportan, la documentación sí que contiene información que nos hacen reiterar nuestra postura sobre que el ERE no está justificado y que aquí no sobra nadie.

Y no se justifica porque:

- Reduciendo la partida de "gastos de personal" vía ERE no se mejoran ni el ratio de eficiencia, ni el ROE, tal y como se ha demostrado en los ERE anteriores acometidos en el sector financiero.

- Está demostrado que el valor de la acción y la valoración de los inversores tampoco mejora por acometer un ERE.

- El sector bancario es el canalizador de la recuperación económica y, gran parte de los fondos serán para las empresas. Segmento en el que Banco Sabadell es líder, y si queremos seguir siéndolo, como fija el Plan Estratégico 2021-2023, necesitamos personas que atiendan a personas, ofreciendo la calidad de servicio que siempre ha caracterizado a Banco Sabadell. Sin personal, dificilmente se podrá lograr.

Por todo ello y porque otras opciones al ERE son posibles, CCOO ha presentado una primera batería de propuestas basadas en:

  • Acuerdo de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Tenemos un colectivo de unas 2000 personas con más de 55 años que de forma voluntaria se les puede ofrecer la posibilidad de salir del Banco.
  • Recuperar trabajos que estan externalizados. Hemos reclamado que se nos informe de cuántos trabajos están actualmente externalizados, dónde se llevan a cabo, con qué empresas y cuántas personas lo realizan.
  • Recolocar personas en empresas del grupo. Esta opción rebajaría el número de personas afectadas.
  • Teletrabajo. Es una realidad. Y ante el cierre de oficinas, y para no perder capacidad de negocio en plazas que abandonamos, ofrecer la posibilidad de teletrabajar adscrito al centro abierto más próximo.
  • Excedencias voluntarias incentivadas. Una medida de ahorro de costes con garantía de retorno en un plazo determinado.
  • Reajuste salarios Alta Dirección. Si los datos son tan catastróficos como los pintan, no estaría de más que fuera esta Alta Dirección la que diera un primer paso, ya que sus salarios fijos y variables si tienen afectación.

Asimismo, CCOO ha exigido a la Dirección que, ante esta decisión tan desacertada, respete y cumpla con los valores éticos de los que tanto presume: Compromiso, profesionalidad, empatía, no conformismo, franqueza y eficacia. Hasta el momento no hemos encontrado ninguno de estos valores en esta negociación.

El sindicato desea que la Dirección del Banco entienda la trascendencia de sus acciones y vuelva a la senda del sentido común y respeto hacia una plantilla a la que siempre ha elogiado en diferentes comunicaciones y que lo ha dado todo por esta Entidad.

CCOO Serveis Banc Sabadell