XVIII Conveni col?lectiu estatal de Consultories i Estudis de Mercat

PREACORD CONVENI TIC


Després d'un llarg procés de negociació i mobilitzacions, CCOO i UGT hem aconseguit una resposta positiva de l'AEC per tancar un preacord que inclou les nostres principals reivindicacions, sense cap cessió de drets ni flexibilització en matèria de jornada o horaris.

- - - - - - -

PREACUERDO CONVENIO TIC

Tras un largo proceso de negociación y movilizaciones, CCOO y UGT hemos conseguido una respuesta positiva de la AEC para cerrar un preacuerdo que incluye nuestras principales reivindicaciones, sin cesión alguna de derechos ni flexibilización en materia de jornada u horarios.


Veure text preacord

El preacord assolit avui conté els punts clau següents per a les dues organitzacions:

? Retribucions:

2022: Increment mitjà nominal de les taules en un 10,75% (5,5% mitjà -que varia en funció de cada Àrea i Nivell- respecte a les taules que parteixen com a mínim de l'SMI), amb efectes retroactius des de l'1 de juliol del 2022 per a l'abonament d'endarreriments.

2023: Increment salarial a taules del 2,5% efectes retroactius des de l'1 de gener.

2024: Increment salarial en taules del 2%.

Actualització de les taules en funció de les pujades de l'SMI: A més, es garanteix que l'SMI de propers exercicis s'aplicarà a les taules al nivell inferior de cada Àrea i s'afegeix un diferencial mínim de 80€/any entre cada nivell, evitant que els nivells més baixos es vegin “comprimits”. Aquesta vinculació a l'SMI, juntament amb la desaparició del nivell E-III de totes les àrees, ja suposarà per al 2023 una actualització de més del 33% en taules dels salaris mínims del conveni. A més, en repartir-se el complement personal entre el salari base i el plus conveni, permetrà la generació real de triennis per a tots els nivells que estaven per sota de l'SMI.

Àrea de Programació: Salt automàtic a l'E-I als 3 anys d'experiència a l'E-II.

Quilometratge: Actualització a 0,25€ (actualment 0,17€) suposa un increment del 32%.

Per a l'Àrea d'Estudis de Mercat: actualització a 0,22€ des de l'1 de gener del 2023

I a 0,23€ des de l'1 de gener del 2024.

Dietes: Actualització a 55€ (actualment 52,06€) increment del 5,35%. Per a Caps de Zona, Inspector-Entrevistador i Entrevistador-Enquestador actualització a 38,55€.

? Classificació professional: 5 Àrees, una més que actualment. L'actual Àrea 3 passa a dividir-se en una àrea de Programació i una àrea de Consultoria. Es crea una nova àrea per als CAUs. Al text de conveni es concretarà un redactat dels grups professionals d'acord amb les funcions que es realitzen a cada àrea.

? Teletreball: Regulació garantint una compensació mínima de despeses de 17€/mes (millorable per acord col·lectiu amb la RLPT a cada empresa).

Evidentment, tots aquests aspectes s'hauran de concretar en un text de conveni, per al qual encara queden aspectes per debatre. Des de CCOO i UGT entenem que s'ha fet un pas decisiu per fer realitat el XVIII Conveni col·lectiu estatal, avançant de forma molt significativa en aspectes clau sense cedir gens ni mica en els nostres drets. Seguirem informant i detallant continguts.

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI. AFÍLIA'T!

 

XVIII Convenio colectivo estatal de Consultorías y Estudios de Mercado

PREACUERDO CONVENIO TIC

Ver texto preacuerdo

Tras un largo proceso de negociación y movilizaciones, CCOO y UGT hemos conseguido una respuesta positiva de la AEC para cerrar un preacuerdo que incluye nuestras principales reivindicaciones, sin cesión alguna de derechos ni flexibilización en materia de jornada u horarios.

El preacuerdo alcanzado hoy contiene los siguientes puntos clave para ambas organizaciones:

  • Retribuciones:

2022: Incremento medio nominal de las tablas en un 10,75% (5,5% medio -que varía en función de cada Área y Nivel- respecto a las tablas que parten como mínimo del SMI), con efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2022 para el abono de atrasos.

2023: Incremento salarial en tablas del 2,5% efectos retroactivos desde el 1 de enero. 2024: Incremento salarial en tablas del 2%.

Actualización de las tablas en función de las subidas del SMI: Además, se garantiza que el SMI de próximos ejercicios se aplicará a las tablas en el nivel inferior de cada Área y se adiciona un diferencial mínimo de 80€/año entre cada nivel, evitando que los niveles más bajos se vean “comprimidos”. Esta vinculación al SMI, junto con la desaparición del nivel E-III de todas las áreas, va a suponer ya para 2023 una actualización de más del 33% en tablas, de los salarios mínimos del convenio. Además, al repartirse el complemento personal entre el salario base y el plus convenio, permitirá la generación real de trienios para todos los niveles que estaban por debajo del SMI.

Área de Programación: Salto automático al E-I a los 3 años de experiencia en el E-II. Kilometraje: Actualización a 0,25€ (actualmente 0,17€) supone un incremento del 32%.

Para el Área de Estudios de Mercado: actualización a 0,22€ desde el 1 de enero de 2023

y a 0,23€ desde el 1 de enero de 2024.

Dietas: Actualización a 55€ (actualmente 52,06€) incremento del 5,35%. Para Jefes de Zona, Inspector-Entrevistador y Entrevistador-Encuestador actualización a 38,55€.

  • Clasificación profesional: 5 Áreas, una más que actualmente. El actual Área 3 pasa a dividirse en un área de Programación y un área de Consultoría. Se crea un área nueva para los CAUs. En el texto de convenio se concretará un redactado de los grupos profesionales acorde a las funciones que se realizan en cada área.
  • Teletrabajo: Regulación garantizando una compensación mínima de gastos de 17€/mes

(mejorable por acuerdo colectivo con la RLPT en cada empresa).

Evidentemente todos estos aspectos deberán concretarse en un texto de convenio, para el que aún quedan aspectos por debatir. Desde CCOO y UGT entendemos que se ha dado un paso decisivo para hacer realidad el XVIII Convenio colectivo estatal, avanzando de forma muy significativa en aspectos clave sin ceder ni un ápice en nuestros derechos. Seguiremos informando y detallando contenidos.

 

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI. AFÍLIA'T!