Signat el conveni col·lectiu de comerç tèxtil de Barcelona (2022-2024)

CCOO valora de manera positiu aquest Conveni. L’acord ha estat possible en el moment que la patronal va retirar la seva proposta d’introduir retallades als complements salarials per incapacitat temporal.

La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball.

Firmado el convenio colectivo de comercio textil de Barcelona (2022-2024)

CCOO valora de manera positivo este Convenio. El acuerdo ha sido posible en el momento que la patronal retiró su propuesta de introducir recortes en los complementos salariales por incapacidad temporal.

La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo.


El 27 de desembre del 2022, CCOO, UGT i la patronal, hem signat el nou conveni del Comerç Tèxtil de Barcelona.  Les principals novetats del nou conveni són les següents:

 1. Àmbit temporal: tres anys (1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2024).
 2. Increments: 4% (2022) + 3% (2023) + 3% (2024).  Aquests increments seran amb efectes retroactius a 1 de gener de cadascun dels anys de vigència.
 3. Clàusula revisió: si l'IPC interanual acumulat (període 2022-2024) és superior al 10%, s'aplicarà un increment addicional fins a un límit del 2% a les taules de l'any 2025, elaborant-se unes taules provisionals d'aplicació a partir del gener d’aquell any.
 4. Treball en diumenges i festius d'obertura autoritzada (ZGAT): inclusió en el conveni en els termes de l'acord subscrit al seu dia (art. 3 d'aquest) Incloent-hi la menció: “… s'estarà als acords que es puguin arribar al respecte amb la RLTP”.
 5. Inclusió a l'article 12 (jornada laboral) de la menció "diumenges i festius d'obertura autoritzada."  (actualment aquest article només fa esment als festius).
 6. Eliminació de nivells retributius més baixos del conveni.  Concretament:
  1. Ajudant de 2a;
  2. Preparador;
  3. Aspirant administratiu;
  4. Auxiliar caixa de 2a.
 7. Drets socials: desenvolupament de temes vinculats a registre de jornada, pla d’igualtat i teletreball.
 8. Ampliació de les llicències retribuïdes: canvi de domicili (d'1 a 2 dies);  casaments familiars (extensió a tots els parents fins a 2n grau).  S’estableix l’inici de les llicències en dia laborable per a la persona treballadora.
 9. Nova excedència especial per estudis oficials per a preparació d'exàmens (mínim 15 dies i màxim 2 mesos) amb reserva de lloc de treball, antiguitat i resta condicions laborals.
 10. Desplaçaments de centres: (no mobilitat geogràfica) preavís (2 dies d'anticipació si és temporal o 7 si té caràcter definitiu).
 11. Comitè intercentres provincial: desenvolupament al conveni.
 12. Consolidació d'hores complementàries als contractes a temps parcial: 20% si s'han esgotat totes en un any natural i sempre amb l'acord de la persona treballadora.
 13. Contractació: adequació a la nova legislació laboral.
 14. Addicionalment, es duran a terme les corresponents i preceptives adaptacions legals vinculades a les modificacions normatives publicades durant la vigència del conveni col·lectiu anterior.

CCOO valora de manera positiu aquest Conveni. L’acord ha estat possible en el moment que la patronal va retirar la seva proposta d’introduir retallades als complements salarials per incapacitat temporal.

La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball. Ha estat clau per poder arribar a un acord la introducció de la clàusula de revisió salarial, la regulació del treball els diumenges i els festius, l'eliminació dels nivells retributius més baixos del conveni, la regulació de nous drets, així com la introducció d'un  mecanisme per anar consolidant hores complementàries com a jornada ordinària.

CCOO esperem que es publiqui l’abans possible i es comenci a aplicar a les milers de persones treballadores afectades per aquest conveni.

Seguirem informant!

Firmado el convenio colectivo de comercio textil de Barcelona

 

El 27 de diciembre de 2022, CCOO, UGT y la  patronal, hemos firmado el nuevo convenio del Comercio Textil de Barcelona. Las principales novedades del nuevo convenio son las siguientes:

 1. Ámbito temporal: tres años (1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2024).
 2. Incrementos: 4% (2022) + 3% (2023) + 3% (2024). Dichos incrementos serán con efectos retroactivos a 1 de enero de cada uno de los años de vigencia.
 3. Clausula revisión: si el IPC interanual acumulado (período 2022-2024) es superior al 10%, se aplicará un incremento adicional hasta un tope del 2% en las tablas del año 2025, elaborándose unas tablas provisionales de aplicación a partir de enero de ese año.
 4. Trabajo en domingos y festivos de apertura autorizada (ZGAT): inclusión en el convenio en los términos del acuerdo suscrito en su día (art. 3 del mismo) Incluyendo la mención: “… se estará a los acuerdos que al respecto se pudiera llegar con la RLTP”.
 5. Inclusión en artículo 12 (jornada laboral) de la mención “domingos y festivos de apertura autorizada.” (actualmente ese artículo solo hace mención a los festivos).
 6. Eliminación de niveles retributivos más bajos del convenio. Concretamente:
  1. Ayudante de 2ª;
  2. Preparador;
  3. Aspirante administrativo;
  4. Auxiliar caja de 2ª.
 7. Derechos sociales: desarrollo de temas vinculados a registro de jornada, plan de igualdad y teletrabajo.
 8. Ampliación de las licencias retribuidas: cambio de domicilio (de 1 a 2 días); bodas familiares (extensión a todos los parientes hasta 2º grado). Se establece el inicio de las licencias en día laborable para la persona trabajadora.
 9. Nueva excedencia especial por estudios oficiales para preparación de exámenes (mínimo 15 días y máximo 2 meses) con reserva puesto de trabajo, antigüedad y resto condiciones laborales.
 10. Desplazamientos de centros: (no movilidad geográfica) preaviso (2 días de anticipación si es temporal o 7 si tiene carácter definitivo).
 11. Comité intercentros provincial: desarrollo en el convenio.
 12. Consolidación de horas complementarias en los contratos a tiempo parcial: 20% si se han agotado todas en un año natural y siempre con el acuerdo dela persona trabajadora.
 13. Contratación: adecuación a la nueva legislación laboral.

Adicionalmente, se llevarán a cabo las correspondientes y preceptivas adaptaciones legales vinculadas a las modificaciones normativas publicadas durante la vigencia del anterior convenio colectivo.

CCOO valora de manera positivo este Convenio. El acuerdo ha sido posible en el momento que la patronal retiró su propuesta de introducir recortes en los complementos salariales por incapacidad temporal.

La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo.  Ha sido clave para poder llegar a un acuerdo la introducción de la cláusula de revisión salarial, la regulación del trabajo en domingos y festivos, la eliminación de los niveles retributivos más bajos del convenio, la regulación de nuevos derechos, así como la introducción de un mecanismo para ir consolidando horas complementarias como jornada ordinaria.

CCOO esperamos que se publique lo antes posible y empiece a aplicarse a las miles de personas trabajadoras afectadas por este convenio.

¡Seguiremos informando!