CCOO hem signat el Conveni de Supermercats de Catalunya per als propers 4 anys (2022-2025)


CCOO valorem de manera molt positiva el nou conveni per al sector. La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball. Però a més, la nostra major representativitat ha servit per frenar els intents de la patronal de voler retallar drets, com ara el complement a càrrec de les empreses en situació d'incapacitat temporal (baixes mèdiques per contingències comunes).

- - - - - -

CCOO hemos firmado el Convenio de Supermercados de Catalunya para los próximos 4 años (2022-2025)

CCOO valoramos de manera muy positiva el nuevo convenio para el sector. La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo. Pero además, nuestra mayor representatividad ha servido para frenar los intentos de la patronal de querer recortar derechos, como por ejemplo, el complemento a cargo de las empresas en situación de incapacidad temporal (bajas médicas por contingencias comunes).


Després de gairebé 11 mesos de negociacions, el dilluns 21 de novembre del 2022, hem pogut signar un Conveni per als propers 4 anys (2022-2025).

 

Les principals novetats del nou conveni són les següents:

 • Increment salarial del 10,5% durant la vigència del conveni, essent el percentatge d'increment per a cadascun dels anys del 4%, 2,5%, 2% i 2%. A més, s'estableix una clàusula de revisió salarial que garantiria una pujada salarial de fins al 12,5% durant la vigència del conveni si l'IPC real supera l'increment salarial pactat.
 • Garantia d’increment real dels salaris. Es limita la compensació i absorció per garantir increments reals en salaris inferiors a 23.000 € bruts el 2022 i 2023. Per als anys 2024 i 2025 es limita la compensació i absorció per garantir increments reals en salaris inferiors a 24.000 €.
 • Creació d’una borsa de 8 hores retribuïdes per a visites mèdiques de la persona treballadora, per acompanyament a consulta mèdica de fills/es, pares i mares i cònjuge dependent i per acudir a tutories escolars.
 • Trasllat del contingut de l'Acord Social per al treball els diumenges i festius a la Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT) de Barcelona.
 • Millora del redactat de les llicències retribuïdes perquè el seu inici sigui dia laborable per a la persona treballadora. També s'introdueix que en els casos d'hospitalització se'n pugui gaudir mentre duri el fet causant.
 • Nou redactat per estendre totes les llicències retribuïdes a la parella de fet.
 • Introducció d´un descans mínim d´un dissabte a l´any.
 • En cas que en el període de vacances coincideixin dies festius, s'han d'afegir al període de vacances tants dies addicionals com festius hagin coincidit.
 • Increment del descompte en compres del 7% al 8%.
 • Extensió del 25% de recàrrec sobre hora nocturna a totes les províncies.
 • Reducció del temps de 4 anys a 3 anys per al reconeixement de la polivalència funcional.
 • Unificació de les assegurances d'accidents ampliant cobertures com la mort i garantint un capital mínim de 20.000 €.
 • Increment de les hores extres i festives.
 • Regulació de nous drets laborals com ara el teletreball, la desconnexió digital i els plans d'igualtat.

 

CCOO valorem de manera molt positiva el nou conveni per al sector. La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball. Però a més, la nostra major representativitat ha servit per frenar els intents de la patronal de voler retallar drets, com ara el complement a càrrec de les empreses en situació d'incapacitat temporal (baixes mèdiques per contingències comunes).

 

CCOO esperem que es publiqui l’abans possible i es comenci a aplicar a les milers de persones treballadores afectades per aquest conveni.

 

Continuarem informant!

 

 

 

CCOO hemos firmado el Convenio de Supermercados de Catalunya para los próximos 4 años (2022-2025)

 

Después de casi 11 meses de negociaciones, el lunes 21 de noviembre de 2022, hemos podido firmar un Convenio para los próximos 4 años (2022-2025).

 

Las principales novedades del nuevo convenio son las siguientes:

 • Incremento salarial del 10,5% durante la vigencia del convenio, siendo el porcentaje de incremento para cada uno de los años del 4%, 2,5%, 2% y 2%. Además se establece una cláusula de revisión salarial que garantizaría una subida salarial de hasta el 12,5% durante la vigencia del convenio si el IPC real supera el incremento salarial pactado.
 • Garantía de incremento real de los salarios. Se limita la compensación y absorción para garantizar incrementos reales en salarios inferiores a 23.000 € brutos en 2022 y 2023. Para los años 2024 y 2025 se limita la compensación y absorción para garantizar incrementos reales en salarios inferiores a 24.000 €.
 • Creación de una bolsa de 8 horas retribuidas para visitas médicas de la persona trabajadora, para acompañamiento a consulta médica de hijos/as, padres y madres y cónyuge dependiente y para acudir a tutorías escolares.
 • Traslado del contenido del Acuerdo Social para el trabajo en domingos y festivos en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Barcelona.
 • Mejora del redactado de las licencias retribuidas para que su inicio sea en día laborable para la persona trabajadora. También se introduce que en los casos de hospitalización se pueda disfrutar mientras dure el hecho causante.
 • Nuevo redactado para extender todas las licencias retribuidas a las pareja de hecho.
 • Introducción de un descanso mínimo de un sábado al año.
 • En el supuesto de que en el periodo de vacaciones coincidan días festivos, se añadirán al periodo de vacaciones tantos días adicionales como festivos hayan coincidido.
 • Incremento del descuento en compras del 7% al 8%.
 • Extensión del 25% de recargo sobre la hora nocturna a todas las provincias.
 • Reducción del tiempo de 4 años a 3 años para el reconocimiento de la polivalencia funcional.
 • Unificación de los seguros de accidentes ampliando coberturas como el fallecimiento y garantizando un capital mínimo de 20.000€.
 • Incremento de las horas extras y festivas.
 • Regulación de nuevos derechos laborales tales como el teletrabajo, desconexión digital y planes de igualdad.

 

CCOO valoramos de manera muy positiva el nuevo convenio para el sector. La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo. Pero además, nuestra mayor representatividad ha servido para frenar los intentos de la patronal de querer recortar derechos, como por ejemplo, el complemento a cargo de las empresas en situación de incapacidad temporal (bajas médicas por contingencias comunes).

 

CCOO esperamos que se publique lo antes posible y empiece a aplicarse a las miles de personas trabajadoras afectadas por este convenio.

 

¡Seguiremos informando!