PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 200 EUROS PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS


Per a persones treballadores per compte d’altri i per a persones treballadores autònomes amb càrregues familiars en situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària de la COVID-19

>> DOGC pdf
print
pmail

Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros abonat en un únic pagament, que haurà de destinar-se a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

L'ajut extraordinari és per a persones treballadores per compte d'altri i per a persones autònomes amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30 % dels seus ingressos per causa de la COVID-19.

El podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.

 Aquesta prestació extraordinària, té entre altres requisits el de càrregues familiars i que es refereixen a la unitat familiar, on s'incloguin els subjectes empadronats amb un vincle de convivència que no sigui de simple veïnatge compartit amb la persona sol·licitant.

Cada unitat familiar tindrà dret a presentar una sol·licitud de prestació extraordinària, sent compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals de desocupació i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de manera regular i periòdiques o amb qualsevol altra ajuda concedida per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual dels mateixos no supera els 2.098,37 euros bruts.

La sol·licitud haurà de realitzar-se mitjançant formulari a través de Tràmits Gencat, on el termini per a presentar les sol·licituds comença el dia 30 d'abril i romandrà obert fins a l'esgotament de la dotació pressupostària destinada a aquesta prestació. Aquest pagament s'efectués mitjançant transferència bancària, en el termini de set dies hàbils a comptar des de la publicació de la resolució.

CCOO Catalunya