La Federació de Serveis de CCOO ha decidit no signar el conveni col·lectiu interprovincial d´Hostaleria de Catalunya


Han estat nou mesos intensos de negociació que s'ha desenvolupat en un context de recuperació del sector hoteler i de la restauració en paràmetres com ara facturació, pernoctacions, visitants, ocupació i pujada de preus. Però les condicions de treball no es recuperen al mateix ritme.

- - - - - -

La Federació de Serveis de CCOO ha decidido no firmar el convenio colectivo interprovincial de Hostelería de Catalunya

Han sido nueve meses intensos de negociación que se ha desarrollado en un contexto de recuperación del sector hotelero y de la restauración en parámetros tales como facturación, pernoctaciones, visitantes, ocupación y subida de precios. Sin embargo, las condiciones de trabajo no se recuperan al mismo ritmo.


Després del nostre debat intern, els motius per no sumar-nos a l'acord són els següents:

 • Negativa patronal a millorar la retribució de les cambreres de pisos de Girona i Tarragona.
 • L'absència d'algun tipus de clàusula de revisió salarial durant la vigència del conveni o al final del període de vigència, tenint en compte que, a més, no hi va haver increment salarial els anys 2020 i 2021.
 • L'ampliació del contracte eventual de 6 a 12 mesos sense cap justificació i cap contraprestació per a les persones treballadores en el marc del conveni.
 • La negativa a garantir un període mínim d’activitat i de jornada de treball en els contractes fixos discontinus.
 • No apostar de manera clara per posar límits a les externalitzacions de serveis.
 • No reduir jornada, no millorar les llicències retribuïdes ni millorar la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • No apostar per la formació i professionalització del sector.
 • Ampliar la mobilitat funcional més enllà del que ja regula l'Acord Marc Estatal de l'Hostaleria.

 

Si bé és cert que hi ha qüestions de la nostra plataforma que s'han assumit com incloure les empreses de repartiment de menjar i beguda fora de l'establiment a través de plataformes digitals i regular el nivell retributiu dels repartidors/es; així com el dret a accedir a la jubilació parcial de les persones treballadores; és obvi que són moltes les qüestions que s'han quedat en proposta i la patronal no les ha volgut assumir com a millora.

 

En opinió de CCOO, era moment per avançar i dignificar condicions, quedant el text final de l'acord lluny d'aquest propòsit.

- - - - - -

La Federació de Serveis de CCOO ha decidido no firmar el convenio colectivo interprovincial de Hostelería de Catalunya

Han sido nueve meses intensos de negociación que se ha desarrollado en un contexto de recuperación del sector hotelero y de la restauración en parámetros tales como facturación, pernoctaciones, visitantes, ocupación y subida de precios. Sin embargo, las condiciones de trabajo no se recuperan al mismo ritmo.

Después de nuestro debate interno, los motivos para no sumarnos al acuerdo son los siguientes:

 • Negativa patronal a mejorar la retribución de las camareras de pisos de Girona y Tarragona.
 • La ausencia de algún tipo de cláusula de revisión salarial durante la vigencia del convenio o al final del periodo de vigencia, teniendo en cuenta que, además, no hubo incremento salarial en el año 2020 y 2021.
 • La ampliación del contrato eventual de 6 a 12 meses sin justificación y contraprestación alguna para las personas trabajadoras en el marco del convenio.
 • La negativa a garantizar un periodo mínimo de actividad y de jornada de trabajo en los contratos fijos discontinuos.
 • No apostar de manera clara por poner límites a las externalizaciones de servicios.
 • No reducir jornada, no mejorar las licencias retribuidas ni mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar.
 • No apostar por la formación y profesionalización del sector.
 • Ampliar la movilidad funcional más allá de lo ya regulado en el Acuerdo Marco Estatal del Hostelería.

Si bien es cierto que hay cuestiones de nuestra plataforma que se han asumido como incluir a las empresas de reparto de comida y bebida fuera del establecimiento a través de plataformas digitales y regular el nivel retributivo de los/as repartidores/as; así como el derecho a acceder a la jubilación parcial de las personas trabajadoras; es obvio que son muchas las cuestiones que se han quedado en propuesta y la patronal no las ha querido asumir como mejora.

En opinión de CCOO era momento para avanzar y dignificar condiciones, quedando el texto final del acuerdo lejos de este propósito.