Sector de les entitats de prevenció

Jornada sobre la Responsabilitat dels Tècnics i Tècniques de Prevenció


El 16 de gener tècnics i tècniques de prevenció varen participar de la Jornada adreçada a professionals del sector d’empreses de serveis de prevenció, amb l’objectiu d’obtenir un coneixement precís de les diferents responsabilitats que poden assumir en el desenvolupament de la seva professió, organitzada per la Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO Catalunya (COMFIA-CCOO Catalunya).


pdf
print
pmail


La Jornada va comptar amb les ponències de Carlos Urbano (fiscal de Siniestralitat laboral de la Fiscalia de Barcelona) i de Lluís Salvadores (advocat del Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya), que varen tractar des de l’àmbit jurídic el dret a la protecció eficaç com a fonament de les responsabilitats derivades de l’incompliment de les normes en matèria de prevenció.

El Fiscal va centrar la seva intervenció en la responsabilitat penal que es deriva tant del delicte especial tipificat en l’art 316 pel “risc contra la seguretat dels treballadors i treballa-dores”, com per un delicte comú ocasionat per imprudència.

A través d’uns casos judicials exposats, que ja estan tancats, s’arriba a la conclusió que el tècnic pot ser imputat en la majoria de causes però posteriorment no es transforma en acusació (a Barcelona només hi ha hagut un tècnic condemnat).

Respecte els tècnics i tècniques el fiscal va clarificar que no poden ser actors de delicte (art. 316), ja que no tenen l’obligació de portar a la pràctica les mesures preventives, les quals són inicialment responsabilitat de l’empresari o en aquell en qui delegui, com poden ser els tècnics en prevenció dels serveis propis. No obstant això, contractualment l’empresari pot delegar la implementació i seguiment de les mesures preventives al servei de SPA, assumint aquest i, en conseqüència, el tècnic o tècnica, la responsabilitat.

Per part del fiscal va recalcar que perquè hi hagi delicte no és necessari que hagi passat un accident, simplement amb que hi hagi risc per a les persones és suficient (exemple: treballador amb risc de caiguda d’alçada sense haver rebut per part de l’empresari els equips de protecció individual corresponents).

També cal comptar que el tècnic pot incorre en suposada imprudència si existeixen deficiències en l’avaluació de riscos, per manca d’avaluació i de mesures preventives. Per això insistia en la importància de fer una avaluació el més completa i global possible que consideri tots els factors i condicions dels llocs de treball i també de les instal·lacions. És molt important deixar constància de les incidències davant una possible limitació a l’avaluació de riscos complerta (exemple: hores de contracte insuficients per poder avaluar tots els llocs de treball, màquines...)

En la intervenció de Lluís Salvadores, aquest va recordar que CCOO, des d’abans de la promulgació de la LPRL, es persona com a acusació particular en aquells accidents de treball amb resultat de mort, com a mesura de prevenció per evitar futurs accidents de treball, fins a la data de la Jornada, CCOO no ha demanat responsabilitat als tècnics de prevenció, però sí a l’empresari com a responsable d’implementar i fer el seguiment de les mesures preventives, de protecció i/o emergència.

Va recordar que és molt important realitzar acuradament el treball d’avaluació, posant de manifest en el seu cas allò que només ha estat avaluat, a fi d’evitar possibles responsabilitats. D’altra banda va recordar que és molt important disposar d’una bona defensa. Que les condemnes per imputació poden anar acompanyades d’una inhabilitació professional.

Loly Fernández (responsable del Departament de Salut Laboral de CCOO de Catalunya) va moderar la Jornada, va adreçar-se als assistents recordant que a l’hora de realitzar l’avaluació de riscos comptin que tenen com a aliats els delegats de prevenció i els delegats sindicals a l’empresa, que els ajudaran a visualitzar les problemàtiques en què es puguin trobar.

La Jornada va comptar també amb la presentació per part de Susana Préstamo (secretària de l’Agrupació d’Assegurances COMFIA-CCOO Catalunya) i de Luís Jiménez (secretari general de COMFIA-CCOO Catalunya) en la cloenda, que van remarcar la importància de la intervenció del sindicat per defensar la tasca professional dels tècnics i tècniques de prevenció.

CCOO té previst fer entrevistes amb les direccions d’empreses dels SPA per tractar de la situació dels serveis de prevenció davant aquest temps de crisis, que pot portar a reduir despeses en prevenció amb la problemàtica que es pugui generar en el temes de seguretat en el futur.

També es va recordar la importància del treball col·lectiu: “avui tractem una preocupació professional que afecta de manera individual però cal recordar que les millores es fan a través de la tasca col·lectiva”, “oferim al conjunt de tècnics i tècniques de prevenció l’espai del sindicat per posar en comú les reivindicacions i des del col·lectiu defensar els interessos”.

COMFIA-CCOO Catalunya
La teva millor garantia: Afiliar-t'hi!