Signat el conveni col·lectiu del comerç en general de Girona


CCOO, UGT i la patronal FOEG hem signat un nou conveni col•lectiu per als propers tres anys (2023-2025).

Firmado el convenio colectivo del comercio en general de Girona

CCOO, UGT y la patronal FOEG hemos firmado un nuevo convenio colectivo para los próximos tres años (2023-2025).


Les principals novetats del nou conveni col•lectiu són les següents:

 • Recollim l'obligació de les empreses de tindre un sistema de registre de la jornada de treball.
 • Descans de qualitat: es recull l'obligatorietat de facilitar com a mínim un cap de setmana a l'any.
 • Vacances: regulem la garantia de percebre l’import de les comissions i/o incentius durant el període de vacances.
 • Ascensos: transcorreguts 12 mesos, a les persones treballadores classificades al Grup 5 se'ls reconeixerà el grup superior (Grup 4).
 • Classificació professional: l’Oficial d’oficis diversos passa del Grup 4 nivell 6 al Grup 3 nivell 5.
 • Llicències retribuïdes:
 • Es recullen les noves llicències retribuïdes.
 • Es recull que l’inici de la llicència ha de ser en dia laborable per a la persona treballadora.
 • Les hores per a visites mèdiques dels/de les fills/es també es podran utilitzar també a la sanitat privada.
 • Increments salarials:
 • Increment d'un 4% per a l'any 2023. Si l'IPC el 2023 supera el 4%, s'aplicarà un increment addicional màxim d'un 1% amb efecte de l'1 de gener del 2024.
 • Increment d'un 3% per a l'any 2024. Si l'IPC el 2024 supera el 3%, s'aplicarà un increment addicional màxim d'un 1% amb efecte de l'1 de gener del 2025.
 • Increment d'un 3% per a l'any 2025. Si l'IPC el 2025 supera el 3%, s'aplicarà un increment addicional màxim d'un 1% amb efecte de l'1 de gener del 2026.
 • L'increment salarial s'aplicarà en tots els conceptes retributius contemplats al conveni: paga de fidelitat, plus vinculació, plus de màquines, etc.
 • Paga de fidelitat: s'amplia el període per recuperar les absències per poder cobrar la paga de fidelitat fins al 31 de gener de l'any següent. S'inclou que no computa com a absentisme la suspensió del contracte per naixement, adopció i acolliment.
 • S'acorda que les empreses que es vulguin acollir a la clàusula d'inaplicació del conveni ho hagin de comunicar prèviament a la comissió paritària del conveni.

CCOO valorem l'acord positivament. Traslladem l'increment i la revisió salarial recollida a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col•lectiva i millorem drets per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

En definitiva, un nou conveni col•lectiu que ens permet continuar avançant en la millora de les condicions de treball i drets de les persones treballadores.

 

Firmado el convenio colectivo del comercio en general de Girona

CCOO, UGT y la patronal FOEG hemos firmado un nuevo convenio colectivo para los próximos tres años (2023-2025).

Las principales novedades del nuevo convenio colectivo son las siguientes:

 • Recogemos la obligación de las empresas de tener un sistema de registro de la jornada de trabajo.
 • Descanso de calidad: se recoge la obligatoriedad de facilitar, como mínimo, un fin de semana al año.
 • Vacaciones: regulamos la garantía de percibir el importe de las comisiones y/o incentivos durante el periodo de vacaciones.
 • Ascensos: transcurridos 12 meses, a las personas trabajadoras clasificadas en el Grupo 5 se les reconocerá el grupo superior (Grupo 4).
 • Clasificación profesional: el Oficial de oficios diversos pasa del Grupo 4 nivel 6 al Grupo 3 nivel 5.
 • Licencias retribuidas:
 • Se recogen las nuevas licencias retribuidas.
 • Se recoge que el inicio de la licencia tiene que ser en día laborable para la persona trabajadora.
 • Las horas para visitas médicas de los/as hijos/as también se podrán utilizar también en la sanidad privada.
 • Incrementos salariales:
 • Incremento de un 4% para el año 2023. Si el IPC en el 2023 supera el 4% se aplicará un incremento adicional máximo de un 1% con efecto de 1 de enero de 2024.
 • Incremento de un 3% para el año 2024. Si el IPC en el 2024 supera el 3% se aplicará un incremento adicional máximo de un 1% con efecto de 1 de enero de 2025.
 • Incremento de un 3% para el año 2025. Si el IPC en el 2025 supera el 3% se aplicará un incremento adicional máximo de un 1% con efecto de 1 de enero de 2026.
 • El incremento salarial se aplicará en todos los conceptos retributivos contemplados en el convenio: paga de fidelidad, plus vinculación, plus de máquinas, etc.
 • Paga de fidelidad: se amplía el periodo para recuperar las ausencias a efectos de poder cobrar la paga de fidelidad hasta el 31 de enero del año siguiente. Se incluye que no computa como absentismo la suspensión del contrato por nacimiento, adopción y acogida.
 • Se acuerda que las empresas que quieran acogerse a la cláusula de inaplicación del convenio lo tengan que comunicar previamente a la comisión paritaria del convenio.

CCOO valoramos positivamente el acuerdo. Trasladamos el incremento y revisión salarial recogida en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y mejoramos derechos para la conciliación de la vida laboral y familiar.

En definitiva, un nuevo convenio colectivo que nos permite seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo y derechos de las personas trabajadoras.