Es publica al BOE el XVIII Conveni de Consultoria i, amb això, comença a ser d´aplicació


Avui, 26 de juliol, ha entrat en vigor el XVIII Conveni Col·lectiu Estatal d’Empreses de Consultoria, de Tecnologies de la Informació i Estudis de Mercat i de la Opinió Pública, després de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Han estat més de 3 anys de dures negociacions, amb múltiples mobilitzacions, arribant inclús a la convocatòria de la primera vaga del sector, per arribar fins aquí i poder veure el text publicat. Ara ja podem afirmar que el nou conveni és aplicable.

XVIII Conveni Consultoria

Se publica en el BOE el XVIII Convenio de Consultoría y comienza, con ello, a ser de aplicación

Hoy, 26 de julio, ha entrado en vigor el XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Han sido más de 3 años de duras negociaciones, con múltiples movilizaciones, llegando incluso a la convocatoria de la primera huelga del sector, para llegar hasta aquí y poder ver el texto publicado. Ahora ya podemos afirmar que el nuevo convenio es aplicable.

XVIII Convenio Consultoría


¿Què passa ara?

A partir de la seva publicació al BOE, les empreses disposen de 2 mesos para posar-se al dia i complir el que s’estableix al nou text (retribucions, endarreriments…) fet que, des de CCOO estarem molt pendents que així sigui.

Us recordem les principals millores de l’acord:

Retribucions:

Actualització de les taules vinculades al SMI: Es revisaran en cada pujada del SMI, actualitzant les que quedin per sota. A més, s’acorda un diferencial mínim de 80 euros entre cada categoria professional actualitzada amb la immediatament superior (i aquesta amb la següent i així successivament), després de la adequació.

Aquesta vinculació al SMI, juntament amb la desaparició del nivell E-III de totes les àrees, suposa ja pel 2023 una actualització de més del 33% en taules, dels salaris mínims del conveni.

A més, s’ha acordat que el complement personal per aquestes categories es reparteixi entre el salari base i el plus conveni, eliminant així aquest concepte compensable i absorbible, fet que permetrà cobrar els triennis d’antiguitat (al no poder absorbir-la) a tots els nivells que estaven per sota del SMI.

Pujades salarials:

2022: Increment del 5,5% de mitja (varia en funció de cada Àrea i Nivell- respecte a les taules que parteixen del SMI), amb efectes retroactius des de l’1 de juliol de 2022 per l’abonament d’endarreriments.

2023: Increment del 2,5% amb efecte retroactiu des de l’1 de gener.

2024: Increment del 2% (sobre les taules de 2023 amb el SMI actualitzat, que és superior a l’indicat al preacord).

És important tenir en compte que els endarreriments pendents de percebre poden ser absorbits, parcialment o totalment, en cas de disposar de complements personals que incrementin el salari per sobre de l’estipulat en conveni.

És per això que, des de CCOO, hem començat una campanya demanant un exercici de coresponsabilitat a les empreses per tal que assumeixin que les pujades salarials pactades per conveni (inclosos els endarreriments) no siguin compensables ni absorbibles. Més informació en aquest enllaç.

Àrea de Programació: Salt automàtic al nivell E-I als 3 anys d’experiència al E-II. Quilometratge: Actualització a 0,25€/km (actualment 0,17€), suposa un increment del 32%.

Per l’Àrea d’Estudis de Mercat: actualització a 0,22€/km des de l’1 de gener de 2023 i a

0,23€/km des de l’1 de gener de 2024.

Dietes (aplicació des del 13 d’abril de 2023): Actualització a 55€ (actualment 52,06€), increment del 5,35%. Per Caps de Zona, Inspector-Entrevistador i Entrevistador-Enquestador actualització a 38,55€.

Classificació professional: 5 Àrees, una més que ara. La actual Àrea 3 passa a dividir-se en una àrea de Programació (es queda com a Àrea 3) i una àrea de Consultoria (passa a denominar- se Àrea 4). Es crea una nova àrea pel CAU:

  • Àrea 1: BPO i administració interna.
  • Àrea 2: Centres de gestió d’usuaris (CAU).
  • Àrea 3: Desenvolupament software, programació i explotació de sistemes.
  • Àrea 4: Consultoria, ciberseguretat, bases de dades, sistemes al núvol.
  • Àrea 5: Estudis de mercat.

Cada àrea té la seva pròpia taula salarial. En cas de canvi de categoria cal respectar el salari d’origen i les pujades pactades.

Teletreball: Regulació, garantint una compensació mínima de despeses de 17€/mes

(millorable per acord col·lectiu amb la RLPT de cada empresa). A més, s’ha adaptat tot el redactat a la legislació actual.

Aquest acord suposa un canvi de tendència en la negociació col·lectiva del sector, que millora notablement les condicions de les categories més vulnerables i estableix la base per a l’increment i recuperació de drets i condicions de la resta. Queda molt per fer, però el 25 d’abril es va fer una passa de gegant cap a la construcció d’un futur pròsper per a les i els treballadors del sector TIC.

AQUEST CONVENI MOLT DE TU

 

Se publica en el BOE el XVIII Convenio de Consultoría y comienza, con ello, a ser de aplicación

Hoy, 26 de julio, ha entrado en vigor el XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Han sido más de 3 años de duras negociaciones, con múltiples movilizaciones, llegando incluso a la convocatoria de la primera huelga del sector, para llegar hasta aquí y poder ver el texto publicado. Ahora ya podemos afirmar que el nuevo convenio es aplicable.

XVIII Convenio Consultoría

¿Qué ocurre ahora?

A partir de su publicación en el BOE, las empresas disponen de 2 meses para ponerse al día y cumplir con lo establecido en el nuevo texto (retribuciones, atrasos…) algo que desde CCOO estaremos muy pendientes de que así sea.

Os recordamos las principales mejoras del acuerdo:

Retribuciones:

Actualización de las tablas vinculada al SMI: Éstas se revisarán en cada subida del SMI, actualizando aquellas que queden por debajo. Además, se acuerda un diferencial mínimo de 80 euros entre cada categoría profesional actualizada con la inmediatamente superior (y ésta con la siguiente y así sucesivamente), tras la adecuación.

Esta vinculación al SMI, junto con la desaparición del nivel E-III de todas las áreas, supone ya para 2023 una actualización de más del 33% en tablas, de los salarios mínimos del convenio.

Además, se ha acordado que el complemento personal para estas categorías se reparta entre el salario base y el plus convenio, eliminando así este concepto compensable y absorbible, lo que permitirá cobrar los trienios de antigüedad (al no poder absorberla) a todos los niveles que estaban por debajo del SMI.

Subidas salariales:

2022: Incremento del 5,5% de media (varía en función de cada Área y Nivel- respecto a las tablas que parten del SMI), con efectos retroactivos desde el 1 de julio de 2022 para el abono de atrasos.

2023: Incremento del 2,5% con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

2024: Incremento del 2% (sobre las tablas de 2023 con el SMI actualizado, que es superior a lo indicado en el preacuerdo).

Es importante tener en cuenta que los atrasos pendientes de percibir pueden ser absorbidos, parcial o totalmente, en caso de disponer de complementos personales que incrementen el salario por encima del estipulado en convenio.

En por ello que, desde CCOO, hemos comenzado una campaña pidiendo un ejercicio de corresponsabilidad a las empresas para que asuman que las subidas salariales pactadas por convenio (incluidos los atrasos) no sean compensables ni absorbibles. Más información en este enlace.

Área de Programación: Salto automático al nivel E-I a los 3 años de experiencia en el E-II. Kilometraje: Actualización a 0,25€/km (actualmente 0,17€), supone un incremento del 32%.

Para el Área de Estudios de Mercado: actualización a 0,22€/km desde el 1 de enero de 2023 y a 0,23€/km desde el 1 de enero de 2024.

Dietas (aplicación desde el 13 de abril de 2023): Actualización a 55€ (actualmente 52,06€), incremento del 5,35%. Para Jefes de Zona, Inspector-Entrevistador y Entrevistador-Encuestador actualización a 38,55€.

Clasificación profesional: 5 Áreas, una más que ahora. El actual Área 3 pasa a dividirse en un área de Programación (se queda como Área 3) y un área de Consultoría (pasa a denominarse Área 4). Se crea una nueva para el CAU:

  • Área 1: BPO y administración interna.
  • Área 2: Centros de gestión de usuarios (CAU).
  • Área 3: Desarrollo software, programación y explotación de sistemas.
  • Área 4: Consultoría, ciberseguridad, bases de datos, sistemas en la nube.
  • Área 5: Estudios de mercado.

Cada área tiene su propia tabla salarial. En caso de cambio de categoría se debe respetar el salario de origen y las subidas pactadas.

Teletrabajo: Regulación, garantizando una compensación mínima de gastos de 17€/mes

(mejorable por acuerdo colectivo con la RLPT en cada empresa). Además, se ha adaptado todo el redactado a la legislación actual.

Este acuerdo supone un cambio de tendencia en la negociación colectiva del sector, que mejora notablemente las condiciones de las categorías más vulnerables y sienta las bases para el incremento y recuperación de derechos y condiciones del resto. Queda mucho por hacer, pero el 25 de abril se dio un paso de gigante hacia la construcción de un futuro próspero para las y los trabajadores del sector TIC.

ESTE CONVENIO TIENE MUCHO DE TI