Publicat en el BOE el CONVENI DE LES EMPRESES MINORISTES DE DROGUERIES I PERFUMERIES


Publicado eb el BOE el CONVENIO DE LAS EMPRESAS MINORISTAS DE DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS


PUBLICAT EL CONVENI… COBRAREM ELS ENDARRERIMENTS!

EN EL BOE 10/2022 DEL 12/01/22 S’HA PUBLICAT EL CONVENI DE LES EMPRESES MINORISTES DE DROGUERIES I PERFUMERIES, QUE ENS AFECTA I REGULA LES NOSTRES CONDICIONS DE TREBALL.

  • Increment salarial 2021. A PARTIR DEL DIA DE LA PUBLICACIÓ, L'EMPRESA TÉ DOS MESOS PER FER EFECTIVA LA PUJADA ANUAL DEL 2021 DE L'1.9%. (En el salari base de grup, el salari base personal, complement ad personam i complement salarial d'homogenització) a les persones treballadores i que tinguessin aquests complements.
  • ARTICULO 47.5 ABONAMENT D'ENDARRERIMENTS. L'increment salarial pactat: NO PODRÀ SER COMPENSAT NI ABSORBIDO dels complements salarials o extrasalarials de qualsevol naturalesa que puguin tenir les persones treballadores als Grups Professionals I, II i III.

“DES DE CCOO, SOL·LICITAREM A LES EMPRESES QUE FACIN EFECTIU EL PAGAMENT DELS ENDARRERIMENTS QUAN ABANS, PER NO HABER D'ESPERAR 2 MESOS”.

Increment salarial 2019-2020. ARTICULO 49 REGULARITZACIÓ D'INCREMENTS SALARIALS. Es mantindran inalterades en aquests exercicis els salaris vigents el 31 de desembre de 2018. Però hi haurà una compensació per l'absència d'actualització salarial del conveni col·lectiu per a aquests dos anys:

Percebran una única vegada les quanties següents amb caràcter de Plus Conveni:

  • 300 euros per al personal a temps complet que hagi estat d'alta a l'empresa des de l'1 de gener del 2019 fins al 31 de desembre del 2020.
  • 200 euros per al personal a temps complet que hagi ingressat a l'empresa després del 31 de desembre del 2019 i abans del 30 de juny del 2020.
  • 120 euros per al personal a temps complet que hagi ingressat a l'empresa després del 30 de juny del 2020 i abans del 31 de desembre d'aquest any.

“AQUESTES QUANTITATS S'ABONARAN PROPORCIONAL A LA JORNADA I COM A PAGAMENT ÚNIC AMB DATA LIMIT 31/03/2022”.

*Com a excepció a l'abonament del pagament únic per al primer trimestre de 2022, s'abonarà a la persona treballadora en la quitança i liquidació l'import que li correspongui segons les regles aquí fixades, si abans de la data del primer trimestre de 2022 es produís el cessament de la persona treballadora.

En el cas del Grup I l'increment salarial pactat aquí s'aplicarà sobre l'import del Salari Mínim Interprofessional vigent (13.300€).

Davant qualsevol dubte contacta'ns.

CCOO... SOM LA TEVA VEU!

- - - - -

uni_p PUBLICADO EL CONVENIO…

¡COBRAREMOS LOS ATRASOS!

EN EL BOE 10/2022 DEL 12/01/22 SE HA PUBLICADO EL CONVENIO DE LAS EMPRESAS MINORISTAS DE DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS, QUE NOS AFECTA Y REGULA NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO.

  • Incremento salarial 2021. A PARTIR DEL DIA DE LA PUBLICACIÓN, LA EMPRESA TIENE DOS MESES PARA HACER EFECTIVA LA SUBIDA ANUAL DEL 2021 DEL 1.9%. (En el salario base de grupo, el salario base personal, complemento ad personam y complemento salarial de homogenización) a las personas trabajadoras y que tuvieran dichos complementos.
  • ARTICULO 47.5 ABONO DE ATRASOS. El incremento salarial pactado: NO PODRÁ SER COMPENSADO NI ABSORBIDO de los complementos salariales o extrasalariales de cualquier naturaleza que puedan tener las personas trabajadoras en los Grupos Profesionales I, II y III.

“DESDE CCOO, SOLICITAREMOS A LAS EMPRESAS QUE HAGAN EFECTIVO EL PAGO DE LOS ATRASOS CUANTO ANTES, PARA NO TENER QUE ESPERAR 2 MESES”.

Incremento salarial 2019-2020. ARTICULO 49 REGULARIZACIÓN DE INCREMENTOS SALARIALES. Se mantendrán inalteradas en dichos ejercicios los salarios vigentes a 31 de diciembre de 2018. Pero habrá una compensación por la ausencia de actualización salarial del convenio colectivo para estos dos años:

Percibirán una única vez las siguientes cuantías con carácter de Plus Convenio:

  •  para el personal a tiempo completo que haya permanecido de alta en la empresa desde 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.
  • 200 euros para el personal a tiempo completo que haya ingresado en la empresa después del 31 de diciembre de 2019 y antes del 30 de junio de 2020.
  • 120 euros para el personal a tiempo completo que haya ingresado en la empresa después del 30 de junio de 2020 y antes del 31 de diciembre de dicho año.

“ESTAS CANTIDADES SE ABONARÁN PROPORCIONAL A LA JORNADA Y COMO PAGO ÚNICO CON FECHA LIMITE 31/03/2022”.

*Como excepción al abono del pago único para el primer trimestre de 2022, se abonará a la persona trabajadora en el finiquito y liquidación el importe que le corresponda según las reglas aquí fijadas, si antes de la fecha del primer trimestre de 2022 se produjera el cese de la persona trabajadora.

En el caso del Grupo I el incremento salarial aquí pactado se aplicará sobre el importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente (13.300€).

Ante cualquier duda contáctanos.

CCOO... SOMOS TU VOZ!

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/