Nou Real Decret llei 15/2020 de mesures urgents complementàries que dona resposta a les persones treballadores amb contracte fix-discontinu

CCOO valora que amb aquest nou RD els fixos-discontinus no han de tenir més traves per l´accés a les prestacions per desocupació


Des de CCOO pensem que la nova regulació que estableix el Reial decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i l'ocupació, ha de servir per donar resposta a la falta d'accés a les prestacions per desocupació per part de les persones treballadores amb contracte fix-discontinu.pdf
print
pmail

En la disposició final vuitena, apartat tres, s'estableix la modificació de l'apartat 6 de l'article 25 del Reial decret-llei 8/2020, i com a conseqüència d'aquesta modificació, a partir d'ara es contemplen els següents supòsits:

1

.- Les persones treballadores amb contractes fixos-discontinus i aquelles que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes que hagin vist suspès el seu contracte o reduïda la seva jornada com a resultat dels procediments regulats en els articles 22 i 23 del Reial decret-llei 8/2020 (ertos per força major o per causes objectives), tindran dret al reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, encara que manquin del període d'ocupació cotitzada mínim necessari per a això.


Les persones treballadores amb contracte fix-discontinu i aquelles que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, que es trobin en període d'inactivitat productiva, i per tant, a l'espera de l'arribada de la data en la qual procediria la seva crida i reincorporació efectiva, podran beneficiar-se també de les mesures anteriors, és a dir,  de la prestació de desocupació encara que manqui del període d'ocupació efectiva i del no computo del temps a l'efecte de consumir períodes màxims de prestació.No computarà el temps en què es percebi la prestació per desocupació a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

2

.- Les persones treballadores que, sense estar en la situació de l'apartat anterior, vegin interrompuda la seva prestació de serveis com a conseqüència de l'impacte del COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d'activitat, i com a conseqüència d'això passin a ser beneficiaris de la prestació per desocupació, podran tornar a percebre-la, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació.

3

.- Les persones treballadores que acreditin que, com a conseqüència de l'impacte del COVID-19, no han pogut reincorporar-se a la seva activitat en la data que estava prevista i fossin beneficiaris de prestacions en aquell moment, no veuran suspès el dret a la prestació o al subsidi que vinguessin percebent.

Si en la data en la qual haguessin hagut de reincorporar-se a l'activitat no estiguessin percebent prestacions per desocupació per haver-les esgotat, però acreditessin el període cotitzat necessari per obtenir una nova prestació contributiva, la certificació empresarial de la impossibilitat de reincorporació constituirà situació legal de desocupació per al reconeixement del dret a aquesta prestació.

També se'ls reposarà el dret a la prestació prevista anteriorment.

4

.- Les persones treballadores que hagin vist interrompuda la seva activitat i els que no haguessin pogut reincorporar-se a la mateixa com a conseqüència del COVID-19 i manquessin del període d'ocupació cotitzat necessari per obtenir la prestació per desocupació, tindran dret a una nova prestació contributiva, que podrà percebre's fins la data que tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball, amb un límit màxim de 90 dies.

Les persones treballadores que durant la situació de crisi derivada del COVID-19 esgotin les seves prestacions per desocupació abans de la data en què tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball i manquin de cotitzacions suficients per al reconeixement d'un nou dret, tindran dret a una nova prestació contributiva, que podrà percebre's fins a la data que tingui lloc la incorporació al seu lloc de treball, amb un límit màxim de 90 dies.

En aquest cas, la certificació empresarial d'impossibilitat de reincorporació constituirà nova situació legal de desocupació.

A aquestes persones treballadores no els serà aplicable el benefici de tornar a percebre la prestació per  desocupació, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació.

Des de CCOO hem manifestat de manera reiterada, als diferents governs, la injusta situació de les persones treballadores amb contracte fix-discontinu, que han sofert les conseqüències d'una llei difícil d'interpretar, d'una banda, i injusta també, perquè no es donava empara a aquest col·lectiu i pensem que aquestes mesures són positives i han de suposar que per fi el SEPE i les diferents delegacions reconeguin sota el mateix criteri, les prestacions per desocupació a les persones que ens trobem en aquesta situació.

 

CCOO al capdavant de la lluita de les persones treballadores amb contracte fix-discontinu

22 d’abril de 2020