CCOO Federaci贸n Servicios

Logo 1

No 茅s el mateix predicar que donar blat


20 04 07 La direcci贸 de Recursos Humans de Banc Sabadell 茅s contr脿ria a la Llei d聮igualtat. (PDF:Cat / Cas / Gal)


No 茅s el mateix predicar que donar blat


Us transcrivim la 煤ltima carta que hem enviat al senyor Juan Cruz Alcalde, director general adjunt:
芦Com a coneixedor i signant de l聮Acord sobre mesures de conciliaci贸 de la vida familiar i personal amb la laboral, de data 16 de desembre de 2005, acordat com a millora del CCB i quasi avan莽ant-se a la recent Llei d聮igualtat, sabr脿 que aquest estableix la constituci贸 de la Comissi贸 per a la igualtat d聮oportunitats, amb la finalitat de proposar i fer el seguiment d聮accions que fomentin la igualtat i la no-discriminaci贸 a la nostra empresa, aix铆 com fer el seguiment del compliment i el desenvolupament de les prescripcions d聮aquest.
Despr茅s d聮un any de funcionament, volem manifestar la nostra disconformitat per l聮actitud de la direcci贸 de Recursos Humans en aquesta comissi贸, on ens ha demostrat cont铆nuament que no considera la nostra interlocuci贸 entre treballadors i empresa com a quelcom respectable i v脿lid, que ajudi a la bona marxa de l聮empresa.
COMFIA-CCOO hem posat a disposici贸 d聮aquesta comissi贸 tot el seu inter猫s i coneixement, intentant centrar les nostres demandes en passos b脿sics i elementals per al seu bon funcionament. Ens sap greu la poca, gaireb茅 nul聲la, predisposici贸 de l聮empresa a col聲laborar-hi. Creiem que amb aquesta actitud s聮est脿 en un greu incompliment de l聮acord.
Tot seguit passem a detallar les nostres peticions, perqu猫 pugui valorar aquesta situaci贸:
聲 Vam demanar establir un reglament de funcionament m铆nim de la Comissi贸. El Sr. Soler manifest脿 que no era necessari.
聲 Vam intentar concretar la informaci贸 necess脿ria i imprescindible per garantir el seguiment i compliment de tots els punts de l聮acord. Se聮ns ha facilitat informaci贸, per貌 s聮hi ha om猫s les dades referents a la flexibilitat hor脿ria, la reducci贸 de la jornada retribu茂da, les vacances, la protecci贸 durant l聮embar脿s i el per铆ode de lact脿ncia, els trasllats, la cobertura de baixes, la formaci贸, l聮assetjament sexual i la viol猫ncia de g猫nere. Tampoc no hi havia informaci贸 sobre el motiu i el temps emprat en els permisos especials no retribu茂ts i en les exced猫ncies, la qual cosa no ens permet fer un seguiment complet d聮aquest acord.
聲 Hem demanat diverses vegades, sense resultat, que l聮empresa es posicioni i que ens expliqui quines pol铆tiques i quins criteris ha adoptat i/o adoptar脿 per aplicar aquest acord. Demanem quelcom tan simple com que ens expliquin qu猫 fan, si es pot millorar i com. Un exemple senzill que vam exposar 茅s que, com a primera acci贸 d聮apropament del lloc de treball al domicili, en les planificacions de trasllats dins de l聮empresa, es tingu茅s en compte la situaci贸 familiar de l聮empleat o empleada. No sabem encara si ho han tingut en consideraci贸.
聲 Vam sol聲licitar que, com a m铆nim, les baixes per maternitat i alletament, que s贸n previsibles, siguin cobertes autom脿ticament. El Sr. Soler ens reitera, una vegada rere l聮altra, que no 茅s a les seves mans. Tampoc no ens informen del procediment general ni del percentatge de substituci贸, de res.
聲 Quant a la formaci贸, l聮empresa ens ha dit que no pot informar de l聮煤s de la videoconfer猫ncia, que no ho pot quantificar, ni de quins mitjans o millores introdueix. Aqu铆 cal que expressem la nostra preocupaci贸 pel fet que en l聮煤ltima de les reunions de la Comissi贸 es va fer servir videoconfer猫ncia i tots els assistents vam poder comprovar que l聮empresa no disposa de la tecnologia necess脿ria per desenvolupar-la amb un m铆nim de qualitat.
聲 Tamb茅 se聮ns ha dit que l聮empresa no est脿 d聮acord a fer accions formatives relatives a la igualtat d聮oportunitats, no-discriminaci贸, assetjament sexual, etc. 脡s obvi que es tracta d聮un greu incompliment de l聮acord.
聲 Vam proposar la negociaci贸 d聮un protocol per situacions d聮assetjament sexual que l聮empresa no ha volgut ni tractar.
聲 Vam plantejar a l聮empresa si s聮ha fet o es far脿 un estudi en relaci贸 amb el trasllat de la plantilla de 901-Sabadell a 3607-Sant Cugat del Vall猫s, valorant la repercussi贸 en la conciliaci贸 de la vida laboral amb la familiar i si hi ha previstes mesures. Se聮ns digu茅 que no s聮ha fet, sense especificar res m茅s.
聲 Els hem insistit que aquesta Comissi贸 no sols ha de servir per con猫ixer la situaci贸 de g猫nere de la plantilla, sin贸 que la funci贸 principal ha de ser elaborar un Pla d聮igualtat d聮oportunitats al grup Banc Sabadell. El Sr. Soler ens manifest脿, per貌, que no sabia qu猫 era un pla d聮igualtat. La nostra sorpresa fou que tot seguit, al Banc de not铆cies del mes d聮octubre del 2006, s聮informava tota la plantilla de l聮inter猫s d聮aquesta entitat per formar part d聮脪ptima i de la creaci贸 d聮un Comit猫 d聮Impuls (al marge de la Comissi贸 d聮Igualtat d聮Oportunitats), per treballar en mat猫ries d聮Igualtat d聮Oportunitats professionals i elaborar un Pla d聮accions positives. El Sr. Soler ens deix脿 clar que no volien la participaci贸 dels representants sindicals i va explicar que es presentaria el Pla a aquesta Comissi贸, un cop fet i aprovat per la Direcci贸 General del Banc.
Vam demanar, com a m铆nim, ser informats de les dades i avan莽aments tractats pel Comit猫 d聮Impuls, cosa que no se聮ns ha facilitat.
脡s evident que l聮actitud de la direcci贸 de Recursos Humans 茅s contr脿ria a la Llei d聮igualtat, que ressalta el reconeixement de la negociaci贸 col聲lectiva com a instrument clau, per actuar en la correcci贸 de les desigualtats en l聮脿mbit de les relacions laborals.
S聮ha demostrat que el Programa 脪ptima sense negociaci贸 sindical, i aquesta 茅s la nostra conclusi贸, no serveix per a res m茅s que no sigui millorar la imatge corporativa de l聮empresa.
Reclamem el nostre dret com a representants dels treballadors, el nostre paper d聮intermediaci贸 entre els interessos de l聮empresa i de la plantilla, per al bon compliment de la legislaci贸 i els acords vigents. Per tot aix貌, li demanem la seva col聲laboraci贸 amb la finalitat que la direcci贸 de Recursos Humans reconsideri la seva actitud i els procediments respecte a les nostres demandes.禄


Abril del 2007