CCOO Federación Servicios

Logo 1

Oposicions: s'acosta el GRAN DIA

Oposicions: s'acosta el GRAN DIA


S’acosta el dia en què 236 companys i companyes podran lluitar per assolir el Nivell X i 516 més ho faran per assolir el Nivell VIII. Dependran d’ells mateixos. Recordeu que els exàmens seran el dia 28 d’abril.

 LÂ’hora de començament dels exàmens serà el dÂ’un quart de dotze (11,15 AM)
 LÂ’hora límit per a lliurar-los serà les 2 h. PM
 El  lloc la Facultat dÂ’Econòmiques de Barcelona, Av. Diagonal, 690
 Hi haurà un total de 82 preguntes
 LÂ’examen serà bilingüe, és a dir, que cada opositor podrà fer servir el català o lÂ’espanyol, per a respondre les qüestions.
 La distribució a les aules on sÂ’efectuaran les proves serà amb criteris alfabètics, no de Nivells.
 NO sÂ’ha de portar cap tipus de material (ni llapis, ni bolígraf, ni goma dÂ’esborrar, ni calculadora, ni tipp-ex, etc). Únicament el DNI o el carnet dÂ’empleat. Allí us donaran tot el material necessari.
 PROVA TÈCNICA: Hi haurà 8 preguntes del manual de Sistema Financer i 9 preguntes de cadascun de la resta de manuals. Cada resposta correcta sumarà 1 punt, les incorrectes o les que continguin més dÂ’una resposta restaran 0,25 punts i les no contestades ni sumaran ni restaran cap punt.
 CULTURA GENERAL: les preguntes versaran sobre qüestions generals i dÂ’actualitat. El sistema de puntuació serà idèntic que a la prova tècnica.
 CAS PRACTIC: lÂ’enunciat contindrà dos casos pràctics, un sobre risc i lÂ’altre sobre fiscalitat. LÂ’opositor nÂ’elegirà un dÂ’els ldos lliurement, i respondrà a les 5 preguntes tipus test relacionades amb el cas.
 Les respostes correctes sumaran 2 punts, les incorrectes o amb més dÂ’una resposta marcada restaran 0,5 i les no contestades no sumaran ni restaran cap punt.
 Rebreu, cadascun de vosaltres, un cas pràctic –un exemple dÂ’examen imaginari- de lÂ’ESCA (Escola de les Caixes dÂ’Estalvis) al vostre e-mail, per tal que us familiaritzeu amb el sistema dÂ’examen.
 Recordeu que heu dÂ’iniciar un circuït per a facturar el quilometratge i dietes (per aquells o aquelles que facin 100 km. o més).
De moment res més, que la força us acompanyi, i que la sort us faci costat. En tot cas, recordeu que l’any vinent n’hi haurà unes altres, d’oposicions. I el 2010. I cada tres anys.

5 de març del 2007 – com. 9/07