CCOO Federación Servicios

Logo 1

Permisos de Maternitat i Paternitat.

Permisos de Maternitat i Paternitat.


Recull de les condicions que ens afecten respecte al dret de gaudir-ne.

MATERNITAT (Art. 48.4 ET)

El permís de maternitat és de 16 setmanes.
• En cas de part múltiple sÂ’amplia en 2 setmanes per cada fill/a a partir del segon, també sÂ’amplia en 2 setmanes si el fill/a és discapacitat.
• Si tots dos progenitors treballen, la mare en pot cedir una part al pare:
Les 6 setmanes posteriors al part són obligatòries per la mare, la resta del temps de suspensió (des d’un únic dia fins a la fi de les setmanes restants) les pot gaudir el pare o l’altre progenitor, de forma simultània o successiva amb la de la mare.
• En cas de part prematur, si el nadó ha dÂ’estar hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió podrà computar-se, a instància de la mare o lÂ’altre progenitor, a partir de la data dÂ’alta hospitalària.
• Si el nadó està hospitalitzat més de 7 dies, el període de suspensió sÂ’amplia¬rà en tants dies com estigui hospitalitzat amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

PATERNITAT (Art. 48 bis ET)

13 dies ininterromputs am¬plia¬bles en 2 dies més per cada fill/a a partir del segon.
• El treballador podrà exercir aquest dret a continuació del permís de naixement (3 dies hàbils), fins que finalitzin les 16 setmanes del permís de maternitat o imme¬diatament després dÂ’aquestes.
• Aquest permís és completament inde¬pen¬dent del període de permís de maternitat.
Tant la maternitat com la paternitat poden gaudir-se en jornada completa o parcial, previ acord entre empresari i treballador/a afectat.

24 d’abril del 2008 – com. 21/08

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.