CCOO Federación Servicios

Logo 1

El PEIT/CLIMA i... les vacances

El PEIT/CLIMA i... les vacances


La desaparició progressiva de departaments de SSCC, fruit del PEIT, així com la reordenació de la xarxa d’oficines, derivada del projecte CLIMA, estan afectant de manera significativa als quadres de vacances de la plantilla, ja tancats i aprovats, degut a l’enorme quantitat de trasllats i moviments de treballadors i treballadores que porten associats aquests tipus de projectes.


Tothom sap que la modificació de les vacances, el nostre temps de descans, és sempre una cosa complicada i delicada, ja que pot comportar grans alteracions en la nostra vida personal, familiar i social. I és encara més problemàtica quan entra en confrontació amb la legalitat, és a dir, quan hi ha pretensió d’alterar les normes establertes pel Conveni de Banca, marc normatiu i legal en el qual es regula el nostre temps de descans.

Davant la ‘insinuació’ de la conveniència de modificar els nostres quadres de vacances, què podem fer?.

a) si existeixen problemes de concurrència deguts a canvis d’oficina o departament, cal intentar solucionar-los SEMPRE per la via de l’acord, mitjançant el diàleg i el consens amb la resta de les persones implicades, altres companys i responsables.

b) Si malgrat aquest esforç l’acord no és possible, caldrà confeccionar un nou quadre de vacances atenent llavors als criteris que marca l’article 26 del nostre Conveni. Així cal saber que:

  • El quadre de vacances és propi de cada oficina o dependència (part dÂ’un mateix centre de treball). No es poden fer quadres de vacances dÂ’agrupaments dÂ’oficines.
  • Ha dÂ’haver un quadre per el grup dÂ’administratius i un altre per el grup de tècnics (entenent ‘administratiuÂ’ i ‘tècnicÂ’ com els grups professionals reconeguts en Conveni, al marge de la terminologia que utilitzi el banc per anomenar les diversos perfils funcionals).
  • En tots els casos, el personal ha de conèixer el seu període de vacances almenys amb dos mesos dÂ’antelació a la data del seu inici.
  • Dins del grup dÂ’administratius, la preferència per triar les vacances sÂ’estableix en funció de lÂ’antiguitat, respectant que el personal amb fills i filles amb edats de 3 a 16 anys pugui fer-les dins del període de vacances escolars.
  • Dins del grup de tècnics, les vacances es fixaran de mutu acord entre lÂ’empresa i el treballador (no les fixarà lÂ’empresa a cada tècnic), tenint en compte igualment, el fet de tenir fills en edat escolar i preescolar.

Cal saber que hi ha eines legals a utilitzar quan s’han esgotats tots els camins possibles per arribar a un acord que garantitzi la voluntarietat i legalitat d’escollir el nostre temps de descans. És un procediment d’urgència per a dirimir els conflictes de vacances davant dels ‘tribunals de lo social’. Es tracta d’interposar una demanda dins del termini de 20 dies des de que es tingui coneixement del quadre de vacances NO acceptat per treballador o treballadora. Val a dir que hi ha molt camí a recórrer abans d’arribar a aquest extrem però no dubtarem a utilitzar-lo arribat el cas.

A CCOO estem molt preocupats també per les indicacions que han aparegut en els documents de la presentació del Projecte CLIMA i que s’estan transmeten a la plantilla afectada, sobretot quan parlen de ‘replanificació de vacances’ o de fer ‘quadres de vacances globals per CBC’. El Banc ni té poder legislatiu ni pot modificar el conveni. En tot allò que les normes del banc es confrontin amb la legalitat son INVÀLIDES.

Exigim la rectificació immediata d’aquests errors i el més important, CCOO farem respectar el Conveni quan qualsevol treballador o treballadora recorri a nosaltres pel seu incompliment.

No dubteu en contactar amb CCOO, ja sigui amb els nostres delegats o delegades o utilitzant qualsevol altre mitjà (correu-e, telèfon, fax), davant de qualsevol incidència o problema. També us animem a que en les trobades que s’estan duent aquests dies sobre l’explicació i posada en marxa del projecte CLIMA aprofiteu per a fer notar aquests errors als responsables encarregats per a què prenguin nota.

11 dÂ’abril de 2008

llegir Comunicat en pdf