Conveni d´assegurances i mútues ? comunicat 08/10/21 ? núm. 23

Tenim acord en el Conveni d´Assegurances i Mútues: Hi haurà reducció de la jornada màxima anual


El 8 d'octubre s'ha tornat a reunir el Grup de Treball del Conveni Col·lectiu d'Assegurances i Mútues i s'ha arribat a un acord sobre la totalitat de les matèries que integren el Conveni Col·lectiu Sectorial


A més a més de les matèries que ja van quedar fixades en el preacord parcial signat el passat 30 de juliol (vigència, jubilació obligatòria, teletreball, condicions salarials, subcontractació, desconnexió i drets digitals, registre de jornada, compensació per menjar, bretxa salarial), les patronals UNESPA, AMAT, ASECORE i CEM i els sindicats CCOO-Serveis i FeSMC-UGT hem arribat a un acord sobre les restants matèries, de manera que podem dir que ja tenim assegurada la base sobre la totalitat del Conveni d'Assegurances i Mútues a falta només de els redactats definitius.

Els temes nuclears assolits en aquesta segona fase de la negociació són:

Formació:

 • Principis generals: declaració que l'accés a la formació s'ha de fer en igualtat d'oportunitats. S'estableixen àmbits de diàleg en diferents nivells
 • Roman la Comissió Paritària Sectorial de Formació
 • La informació a la RLPT sobre plans de formació, s'entén que és contingut mínim ampliable a nivell d'empresa.

Temps de treball:

 • Gràcies a la fermesa i lluita de CCOO-Serveis, s'aconsegueix que a partir de l'1 de gener de 2024 (últim any de vigència del Conveni) el còmput màxim de jornada anual serà de 1.692 hores efectives de treball. Així mateix, a partir de l'1 de gener de 2024. s'incrementarà un dia més de vacances passant a ser 26 dies laborables.

Aquest increment de vacances no afectarà les empreses que a 1 de gener de 2024 ja tinguin establert un nombre de dies (de vacances o lliurança) superior.

 • El permís per matrimoni començarà a computar a partir del primer dia laborable.
 • El temps de menjar en jornada partida podrà ser inferior a 1 hora, però no superior a 2 hores, sense perjudici de la compensació establerta en l'actual article 41.
 • S'establirà un permís d'un dia per naixement de nét/a extensible a situacions d'adopció i acolliment.

Previsió Social complementària:

 • El text del Conveni contemplarà l'edat ordinària de jubilació per a persones amb discapacitat per a l'accés al cobrament del "premi de jubilació" o de l'assegurança d'aportació definida.
 • S'incrementarà el capital de l'assegurança de vida que passarà a ser de 27.000 euros amb garantia de doble capital en els casos de mort per accident.
 • Es realitzarà una adaptació legislativa en l'assegurança d'aportació definida la quantia consolidarà als 3 anys.

Política d'ocupació i Igualtat:

 • Ajuda econòmica de 1.000 euros per a víctimes de violència de gènere, assis-tència jurídica i psicològica i ampliació de bestreta de fins a 5 mensualitats de nòmina.
 • S'establirà un permís retribuït per assistència a òrgans administratius o judicials per a víctimes de violència de gènere
 • Ampliació a 12 mesos la reserva de lloc de treball per a víctimes de violència de gènere.
 • Les embarassades podran sol·licitar teletreball a partir de la setmana 24.
 • Reducció d'un 25% de la jornada amb dret a remuneració per a embarassades a partir de la setmana 30 i per a persones en tractament oncològic.
 • Consideració com a permís retribuït de 10 hores per absències d'homes i dones per assistir als cursos o tècniques de preparació per al part, a partir del sisè mes de gestació.
 • S'eliminarà la disposició addicional setena i s'incorporarà com a nou article sobre protocol contra l'assetjament en el cos del Conveni
 • Es dotarà de perspectiva de gènere a la prevenció de riscos, en concret a la vigilància de la salut.

Retribucions:

 • S'acorda un salari mínim sectorial de 14.000 euros a partir de la signatura del Conveni.
 • També es procedirà a l'actualització dels imports de les dietes i les despeses de locomoció.

________________________________________

MÚTUES - El Conveni: Molt més que salari.

A CCOO, pel que fa a les Mútues, ni ens posem de perfil, ni fugim d’estudi com fan altres representacions sindicals (UGT-FeSP, ELA, LAB i CIG), sinó que subscrivim aquest acord amb la seguretat que totes les matèries acordades són d'aplicació al seu personal amb l'excepció de les retribucions que, per imperatiu legal queden sotmeses al que prevegin les futures lleis de pressupostos. Una realitat que no seria diferent en altres marcs convencionals.

 

No entenem tampoc l'actitud dels representants patronals de les Mútues que, per inconsciència o incompetència no han estat a l'alçada i han deixat passar l'oportunitat d'assumir alguna de les propostes específiques per a aquest sector, posant de nou en evidència la prevalença de l'individualisme i l'egoisme que regna entre aquestes entitats, que només semblen disposades a evolucionar o mobilitzar-se quan alguna cosa afecta al seu patrimoni.

En aquest escenari, continuar plantejant sortir del "paraigua" del Conveni d'Assegurances, resulta una actitud més irresponsable que mai.

________________________________________

El compromís és poder tenir el text final per a procedir a la seva signatura en aquest mateix mes d'octubre i enviar per al seu registre i publicació en el BOE.

Des de CCOO fem una valoració molt positiva d'aquest acord, perquè no hem d'oblidar que la negociació s'ha desenvolupat en un període molt complicat a causa de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. L'acord en la seva globalitat ens sembla equilibrat i segueix el camí de millora de les condicions de treball de totes les persones que integren el Sector d'Assegurances i Mútues posant en relleu la importància de mantenir històricament un diàleg fluid entre les parts negociadores.

CCOO Servicios