La patronal planteja retallades

Negociació del V Conveni d´ITV Catalunya

La patronal planteja retallades


Després de la quarta reunió de la taula negociadora del V Conveni d'ITV de Catalunya celebrada el 29 d'abril de 2019, la patronal continua insistint en la seva voluntat de voler modificar els següents articles:pdf
print
pmail
 • Art. 14è. Possibilitat de realitzar contractació externa sense promocions.
 • Art. 20è. Poder establir la jornada laboral (1.768 hores anuals) de dilluns a diumenge.
  • Supressió del punt 5 (regulació de la jornada intensiva a l'estiu de 36 hores setmanals, etc.)
  • Eliminació punt 6 (jornada laboral especial els dies 24 i 31 de desembre).
 • Art. 24è. Excloure del mes de juliol i dels períodes de vacances el gaudi dels permisos no retribuïts.
 • Art. 27è i 30è. Increment de l'1,5% per a cada any de vigència del conveni amb eliminació de la clàusula de revisió salarial.
 • Art. 32è Eliminació del complement “Ad Personam” i convertir-ho en un complement voluntari, compensable i absorbible.
 • Art. 37è. Eliminació dels complements salarials a càrrec de les empreses en situació d'IT (Incapacitat Temporal).
 • Art. 46è. Règim disciplinari. La Patronal vol incloure una modificació substancial del contingut d'aquest article, endurint considerablement les faltes lleus, greus i molt greus així com el total de dies de suspensió d'ocupació i sou.

Des de CCOO defensem la nostra plataforma reivindicativa, sent el nostre objectiu la millora de les condicions de treball i dels drets de l'actual conveni; pel que el plantejament de la patronal és inassumible, ja que suposa retallades en les condicions actuals del conveni del sector.

Des de CCOO també lliurem un escrit a la patronal perquè s'abordi de manera immediata la problemàtica de l'increment de càrregues de treball que patím el personal, causat, en part, a les novetats introduïdes pel Reial decret que regula les ITV però també ocasionat per la mala organització del treball i per l'escassetat de mitjans per a la realització del treball, proposant la constitució d'una Taula Sectorial.

Una vegada exposades les propostes de patronal i sindicats, continuarem amb la negociació en la següent reunió, que serà el proper dia 13 de maig.

Seguirem informant dels avanços que es vagin produint!

CCOO Serveis Catalunya